fbpx

Statsbudsjettet 2017

Helse- og omsorgsdepartementet:

5 millioner kroner til å følge opp forskning i opptrappingsplanen.

56,1 millioner til å etablere et nytt folkehelseprogram for å styrke kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og trivsel. Programmet skal rettes inn mot psykisk helse og rusforebyggende arbeid. Barn og unge viktigste målgruppen. Pengene foreslås brukt slik:
– 46,1 millioner kroner til lokale utviklingstiltak som kanaliseres gjennom fylkene som er med i programmet.
– 10 millioner kroner foreslås til kunnskapsstøtte og evaluering for å sikre at kunnskap og erfaringer om gode tiltak kan deles med andre kommuner.

Les pressemeldingen her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/folkehelsesatsing-skal-bedre-barn-og-unges-psykiske-helse-og-livskvalitet/id2514663/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=rss&utm_campaign=Folkehelsesatsing%20skal%20bedre%20barn%2

 

 

Taxfree:

Taxfree-utredningen følger i prop 1LS Kapittel 27 (side 244): http://www.statsbudsjettet.no/upload/Statsbudsjett_2017/dokumenter/pdf/skatt.pdf

Konklusjonen på taxfree-utredningen er et regjeringen vil videreføre hovedlinjene i alkoholpolitikken, og legger heller ikke opp til å endre taxfree-ordningen.

Alkoholavgifter:
Prisjusteres

Helsestasjon og skolehelsetjenesten:

Fra 2014 til 2017 er det lagt til rette for å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten med til sammen 836 millioner kroner. Regjeringen foreslår å styrke helsestasjon- og skolehelsetjenesten med 50 millioner kroner gjennom kommunerammen i 2017. I tillegg videreføres den øremerkede tilskuddsordningen på 101 millioner kroner i 2017.
50 millioner kroner mer til kommunesektorens frie inntekter i 2017. Økningen er begrunnet med økt satsing på skolehelsetjenester og helsestasjonene. Positivt med styrking av skolehelsetjenesten, men vi er bekymret for manglende øremerking. Dette er penger som var varslet i revidert budsjett, men uten en tallfesting av summen.

Les pressemeldingen her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/sterk-satsing-pa-helsestasjon–og-skolehelsetjeneste/id2514665/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=rss&utm_campaign=Sterk%20satsing%20p%C3%A5%20helsestasjon-%20og%20skolehelsetjeneste

Frivillig sektor:

Tilskuddet til merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner videreføres med 1,32 mrd. kroner. Det betyr at organisasjonene vil få mindre av sine momsutgifter kompensert, fordi andelen moms som blir kompensert går ned.

Tilskudd til frivillige rusmiddelpolitiske organisasjoner og rusmiddelforebyggende innsats foreslås videreført.

 

 

No Comments Yet

Comments are closed