fbpx

Starte lokallag

Ønsker du å starte lokallag? Så flott! Vi vil hjelpe dere så godt vi kan. Om det er noe dere lurer på, så er det bare å ta kontakt med meg på e-post: marimarthe@avhold.no eller telefon: 23214570. I første omgang kan dere lese denne oppskriften for hvordan dere kan komme i gang.
 
Hilsen Mari-Marthe Apenæs, Organisasjonskonsulent

 

Avholde et stiftelsesmøte:

Det eneste som kreves for at dere skal bli et lokallag, er at dere avholder stiftelsesmøte der dere velger et styre og vedtar vedtekter for laget.

 

Hvem skal komme på stiftelsesmøte

Et lag i DNT må ha et styre bestående av minst 5 personer (Det er mulig å få det sentrale arbeidsutvalgets godkjennelse til å drive med bare 3 personer i styret, men da må det søkes om det.) Hvis dere er fem personer som kan tenke dere å sitte i styret, trenger dere ikke å ha med flere på stiftelsesmøte. Men dere kan velge å også invitere direktemedlemmer eller andre.

Bestem hvilke kommuner laget ønsker å rekruttere medlemmer fra, og gi beskjed til kontoret, så sender vi dere liste over alle de medlemmene som bor i det området, og ikke er tilknyttet noe lag, slik at dere kan kontakte dem og invitere dem til møte.

 

Hva skjer på et stiftelsesmøte

Vedlagt er mal for et referat fra et stiftelsesmøte. Dere må vedta et navn på laget og vedtekter for laget og dere må velge et styre. Dere bør også vedta lagets lokale kontingent for neste år. Dere kan velge å behandle andre saker i tillegg (Dere kan for eksempel lage en arbeidsplan for laget og snakke om hvilke aktiviteter dere ønsker at styret skal jobbe med fremover).

Mønstervedtekter for et lokallag i DNT er vedlagt. Dere trenger ikke å gjøre annet enn å putte inn navnet på deres lag. Dere kan komme med tilføyelser dersom dere ønsker det, men dere kan ikke ha prinsipielle avvik fra vedtektene til DNT, eller mønstervedtektene for lag i deres vedtekter (se § 15 i hovedvedtektene).

 

Når dere har avholdt stiftelsesmøte.

Hvis dere bruker malen for referat fra stiftelsesmøtet vil referatet være klart så fort møtet er ferdig. To av deltakerne på møtet signerer på at dette er riktig. Send en kopi av referatet inn til oss (Hvis dere sender originalen, gi beskjed, slik at vi kan sende dere en kopi som dere kan ha i lagets arkiv). På neste landsstyremøte vil landsstyret bli orientert om at dere har startet opp. Og vi vil registrere dere  som lag i medlemsregisteret.

Hva får dere som lag i DNT

Lagsutsending

4-5 ganger i året sender vi ut post til kontaktpersonen i alle lag, med medlemslister og orienteringer om viktige saker i organisasjonen og tips til hva dere kan gjøre. 

 
Nye medlemmer

Dersom noen som bor i en av kommunene som dere har definert som deres område melder seg inn i DNT blir de automatisk (dersom de ikke har bedt om noe annet), registrert som medlemmer av deres lag. Da vil dere få et brev om at dere skal ta kontakt med vedkommende.

 
Representanter på distriktsårsmøte

Et distrikt er et større område. Lagene som holder til i distriktets område er med i distriktet, og deltar på distriktets årsmøte, som velger et distriktsstyre. Dersom dere er underlagt et distrikt, har dere rett til å sende 2 representanter på distriktets årsmøte (Dersom dere har mer enn 25 medlemmer kan dere sende flere). Distriktsstyret vil sende dere invitasjon til distriktsårsmøte.

 
Representanter på landsmøte

Hvert oddetallsår er det landsmøte. Som lokallag har dere rett til å sende 2 representanter på landsmøtet. (Dersom dere har flere enn 25 medlemmer har dere rett på flere). Dere vil få invitasjon når landsmøtet nærmer seg. Landsmøtet er organisasjonens høyeste organ.

 
Verveblokk og brosjyrer

Som nytt lag i DNT får dere tilsendt veveblokk og brosjyrer, sånn at dere kan begynne å verve medlemmer. Når det er brukt opp, kan dere få tilsendt mer.

 
Nettside

Alle lag får en nettside på www.avhold.no. Dere bestemmer selv hva som skal stå på nettsiden. Send inn tekst og bilder til kontoret, så legger vi det ut.

Hva gjør et lag i DNT

Dere kan selv velge hvilke aktiviteter dere vil ha fokus på. Vedlagt finner du et utfyllende informasjonsskriv om DNT, som kan være med på å gi dere ideer til hva dere ønsker å gjøre. Det kan være lurt å lage en plan over arrangementer det neste halvåret på første styremøte.

 
Huskeliste for å gjennomføre en aktivitet

Et godt utgangspunkt for å arrangere en aktivitet i lokallagene er å tenke på hva du selv ønsker å delta på, og begynne i det små. Ha møter eller aktiviteter som det ikke gjør noe om dere blir litt få personer på, og sørg for at dere som møter opp har det bra. Medlemsrekruttering skjer lettest når dere er aktive og har det gøy, så husk å skynd dere sakte. Tenk på at DNT er en møteplass for avholdsmennesker som ligner litt på deg selv.

Før arrangementet:

  • Planlegg noe sammen med andre. Å arrangere noe alene er verken lett eller gøy. Planlegging av aktivitet kan skje på styremøtet, eller dere kan lage en egen arrangementskomité dersom det er flere enn styret som er interessert i å være med å arrangere.
  • Lag et program som viser hva som skal skje.
  •  Fortell venner og kjente om det som skal skje, og reklamer på plakater, arrangementssider i lokalavisa, på flyers og gi beskjed til medlemmer som ikke er i arrangemetskomiteen. Dere kan også sende informasjon til andre lag i DNT eller lignende organisasjoner (Eks. Juvente, DNTB, IOGT, AEF etc.)
  • Dersom det koster penger å arrangere er det smart å sette opp et enkelt budsjett. Ha en deltakeravgift som gjør at dere får dekket utgiftene. Dere kan også prøve søke distriktet eller landsstyret om penger. I noen tilfeller kan dere også få støtte fra kommunen

Gjennomføringen av arrangementet

  • Gjennomfør programmet og ha det gøy!
  • Fortell alle som er der om DNT og hvem dere i lokallaget er.
  • Rekrutter nye medlemmer (Innmeldingsskjema ligger i startpakken).
  • Husk å fortelle alle om det neste arrangementet deres. Del gjerne ut halvårsplanen.


Etter arrangementet

  • Dersom dere har mottatt støtte fra noen bør dere skrive en kort oppsummering om arrangementet og et lite regnskap for hva pengene gikk til. Husk å ta vare på kvitteringer. De skal i regnskapet.
  • Skriv litt om arrangementet og send det til kontoret, sånn at vi kan trykke det på nettsiden eller i Menneskevennen.

Økonomi

Dere kan søke landsstyret om økonomisk støtte i startfasen. Laget kan få inn litt penger ved å ha en liten egenandel på arrangementer. I tillegg kan dere velge å ha en lokal kontingent i laget. Vi ordner med utsending av kontingentgiro til alle medlemmer i starten av hvert år. Dere melder bare inn hva dere ønsker å ha i lokal kontingent, så blir den lagt til den sentralekontingenten og eventuell distriktskontingent på giroen. Den sentrale kontingenten er nå 210 kr.

 

Her er det som står i vedtektene om kontingent:
§ 9. Kontingent

Medlemmene skal betale en bestemt kontingent til DNT pr. år. Kontingenten fastsettes av landsmøtet. Denne kontingenten kreves inn sentralt.

For medlemmer i alderen (13 – 30 år) gjelder ungdomskontingent som er halvparten av ordinær kontingent.

Distrikter og lokallag kan ha egen kontingent i tillegg til den sentrale. Denne kontingenten kreves inn sentralt.

Nye medlemmer kan slippe å betale kontingent i innmeldingsåret (men blir i så fall ikke medregnet i DNTs totale medlemstall dette året).

Kontingenten for medlemmer under 26 år, som også er medlem i Juvente eller DNTB, er kr.10

 

Her kan du laste ned vedtektene for DNT sentralt – inkl. mønstervedtekter for lag. 

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE FOR LOKALLAG

 

Stiftelsesmøtet ble avholdt: _____________ i / på _____________________

Dato                                      Sted

Stiftelsesmøtet vedtok:

   1. Møteleder: _____________________

      Referent:_______________________
      Liste over de som deltok på møtet er vedlagt. Disse vil automatisk bli registrert som medlemmer i laget.
   2. Lokallagets navn skal være: ______________________.
   3. * Lagets vedtekter er som mønstervedtekter for lag i DNT
      * Lagets vedtekter er vedlagt (Kun nødvendig dersom dere har gjort endringer).
   4. Lokallaget ønsker status som lokallag i DNT.
   5. Lokallagets styre består av:

STILLING NAVN ADRESSE E-POST TLF
Leder:        
Nestleder:        
Sekretær:        
Kasserer:        
Styremedlem:        
Vara(er):        

   6. Lagets kontingent for neste år er kr ________________
   7. Det er vedlagt eget referat for andre saker behandlet i møtet: Ja    Nei

 

Protokollunderskrivere:

 

 

________ ___________________     ________ ___________________

Dato   Signatur                                    Dato   Signatur

 

 

Protokollen sendes til

Det Norske Totalavholdsselskap, Pb. 8885 Youngstorget, 0028 Oslo

 

Landsstyret orienteres da om stiftelsen av lokallaget.

Deltakere på stiftelsesmøtet i ________________
Disse vil automatisk bli medlemmer i laget og forplikter seg til ikke å bruke eller servere alkohol så lenge de er medlem.

 

Navn Adresse Postnr Sted Telefon E-post Fødselsdato

 

 

 

 

       

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

         

   

   

   

   

   

Leave a Reply