fbpx

Spennende landsmøte i «Blide Trondheim»

Tekst: Wenche Bakkebråten
Foto: Jørn Adde © Trondheim kommune

7.-10. juli samles delegater og gjester til DNTs landsmøte ved Britannia Hotel i Trondheim. Det blir et spennende landsmøte med viktige saker på agendaen, og et godt sammensatt kulturelt program.
Spennende sosialt program

Landsmøtet starter med et møte med Trondheims befolkning på Trondheim torg. Der blir det blant annet tale ved statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet Kristin Ravnanger, og appell ved Dag Endal på vegne av DNTs og IOGTs landsmøter.

Det kulturelle innslaget ved landsmøteåpningen i Britannia Hall blir vakker Klavermusikk ved Ingrid Røynesdal, ei trondheimsjente som studerer musikk i Oslo.

Bli-kjent kveld på Britannia Hotel torsdag kveld arrangeres sammen med IOGTs landsmøte. Der vil det bli kaffekos og dans. Kulturkvelden arrangeres fredag kveld på byscenen, med kun kort gangavstand fra Britannia Hotel. IOGT'er Svein Inge Årrestad er konferansier. Det blir både klassisk musikk fra Trondheim symfoniorkester og fyrrig tango. Tangoeros del Notte skal spille et spesielt tango-trekkspill "bandonien". Multikunstneren Egil Reitan vil også bidra til en minnerik kulturkveld.

Festtaler på landsmøtefesten lørdag kveld blir tidligere fylkesordfører i Sør-Trøndelag Arnt Frøseth, en mann med lang fortid i DNTU. Det blir en tradisjonell landsmøtefest med Klostermedaljebærere som æresgjester. Elin Rø Ludvigsen i den lokale arrangementskomiteen vil lede festen. Hun vil holde hemmelig hvem som blir det store trekkplasteret under landsmøtefesten,men kan røpe at det kommer noen kjente fra Trøndelag teater.

Landsmøtet avsluttes med gudstjeneste i Nidarosdomen, hvor biskop Finn Vagle forretter. Hvis godt vær blir gudstjenesten utendørs. Det blir muligheter for omvisning etterpå. Bispekontoret i Trondheim ønsker DNTs landsmøtedelegater spesielt hjertelig velkommen.

Forhandlingene

For å få tid til disse sosiale aktiviteter må vi være effektive i møtegjennomføringen. Vi har en rekke viktige saker på agendaen. Arbeidsplanen som skal vedtas skal brukes til å
fokusere DNTs arbeid framover. Forslag til arbeidsplan gjengir vi her i sin helhet slik at alle kan vurdere denne før landsmøtet tar til.

Vedtektsendringer

Landsstyret fremlegger forslag om vedtektsendringer i § 5 om Landsmøtet og § 6 om representantskapsmøtet. Landsstyret ønsker å styrke Juventes tilknytning til DNT ved at to medlemmer av Juventes forbundsstyre får stemmerett på både representantskapsmøter og landsmøter. Slik blir DNTBs og Juventes representasjon på DNTs øverste møter sidestilt.

Landsmøtet inviteres også til å drøfte hvordan representantskapsmøtet kan bli et forum for framtidsrettet debatt om arbeidsplaner og strategi for organisasjonen. DNTs praksis de siste tiårene med gjennomgang av Revyskolens, DNTBs og DNTs årsmeldinger, som ikke skal behandles av representantskapsmøtet, ønsker ikke organisasjonsutvalget å videreføre. I stedet ønsker utvalget en kort orientering om den aktuelle situasjonen iht. arbeidsplanene, og at det legges opp til diskusjoner om arbeidet med arbeidsplanen videre. Dette gir mulighet for korrigering av retning i arbeidet hvis dette vurderes som ønskelig.

Valg

Landsmøtet skal sist, men ikke minst, velge DNTs landsstyre for 2005-2007.
Valgkomiteens leder Arne Lindelien har intervjuet eksisterende landsstyre, hvor enkelte stiller til gjenvalg. Valgkomiteen har ikke mottatt noen forslag til kandidater fra lag eller distrikt, og etterspør innspill som kan bidra til etablering av nytt landsstyre.

Den blide byen

Trondheim kan by på en masse spesielle gallerier. Ringve musikkmuseum har en særegen samling av instrumenter fra alle land og epoker, og er i tillegg et spesielt koselig sted på sommeren med sin vakre hage.

– Trondheim by kan tilby en rekke spennende butikker og restauranter. Britannia Hotel hvor DNTs landsmøtedelegater skal sove og forhandle, er et flott gammelt ærverdig hotell, med den berømte Palmehaven. For de som kommer kjørende i egen bil har Britannia noen parkeringsmuligheter for bil, som en må gi beskjed om ved påmelding. Et gratis alternativ er å parkere ved Lialøkken grendehus, ca 6, 5 fra byen. Det er mulig å ta offentlig kommunikasjon derfra til sentrum. Landsmøtekomiteen ønsker alle hjertelig velkommen, avslutter Elin Rø Ludvigsen.

Forslag til arbeidsplan for DNT 2006 – 2007

Innleiing
Handel med rus og danning av sosiale fellesskap der rus spelar ei viktig rolle, set i dag sterkt preg på offentlege møteplassar og sosialt liv. Vi ser aukande valdsbruk og uro blant folk flest, og mange unge blir dregne inn i rusmiljø. Den sterke ruskulturen verkar også til å låse rusavhengige og familiane deira fast i ein uhaldbar situasjon. Ruskulturen står ofte i konkurranse med folks eigen medverknad i kulturliv og utforming av lokalmiljø. Det pågår ein kamp om det offentlege rommet, der rusmiddelkapitalen er ei sterk drivkraft for at alkohol og andre rusmiddel skal få innpass over alt. Mot denne utviklinga står verdibaserte organisasjonar, foreldre og andre som uroar seg for oppvekstmiljø og folk som opplever at miljøet deira blir brutalisert og negativt prega av utviklinga.
DNT skal, mellom anna gjennom studier, dokumentasjon, debatt og informasjon, bidra til å gjere folk flest medvitne om korleis møteplassar og det offentlege rommet blir prega av ruskulturen. DNT vil også alliere seg med andre som kjempar for å skape rusfrie alternativ. Dei rusfrie alternativa er viktige av fleire grunnar: Klare grenser mot ruskulturen hjelper til med å skape gode oppvekstvilkår for born og unge. Miljø som tilbyr fellesskap, opplevingar og tilhøyrsle fri for rusmiddelbruk er viktig for alle som vil frigjere seg frå rus. Det offentlige miljøet vil bli tryggare og meir inkluderande for alle dersom rusmiddelbruken blir redusert. Til sist vil utviklinga av samværskulturar der deltaking og integrering skjer på grunnlag av skapande aktivitet og open kommunikasjon, vere viktig både for einskildmenneske og samfunnet.

Mål
Hovudmålet i perioden er å byggje DNT vidare til å bli ei truverdig og viktig kraft i edruskapsarbeidet i Noreg med særleg vekt på verving, rusfri kultur, rusfrie samværsformer og møteplassar.

Tiltak
I denne perioden skal DNT:

1. Modernisere organisasjonen og ta vare på tradisjonen og verdigrunnlaget
– Finne fram til nye måtar å møte folk på som deler vårt syn på rusgiftene og samfunnet.
– Halde fram arbeidet med å utvikle ei god og samla ressursforvaltning i organisasjonen.
– Utvikle verdigrunnlaget vårt gjennom nye og tradisjonelle aktivitetar.
– Få fleire med i organisasjonen.
– samarbeide nært med DNTB og Juvente i aktuelle saker og forhold.

2. Utvikle attraktive, rusfrie møteplassar
– Finne fram til aktuelle lokalmiljø, rekruttere og skolere ei aktiv gruppe personar med god bakgrunn i lokalmiljøa sine.
– Samarbeide med lokallag, kommunale organ og regionale kompetansesentra.

3. Utvikle innhold og form i det ruspolitiske programmet
– Gjere programmet kjent og vinne tilslutning for det i og utanfor organisasjonen
– Lage eit nytt studie- og diskusjonsopplegg til programmet

4. Knyte Revyskolen Solbakken folkehøgskole nærare til DNT sitt arbeidsfelt
– Gje tilsette og elevar ved skolen konkrete utfordringar knytte til DNT sitt arbeidsfelt

5. Internasjonalt arbeid
– Halde oppe og vidareutvikle kontakten med våre internasjonale samarbeidspartnarar, både i Norden og resten av verda.
– Gjere internasjonalt arbeid til ein del av lokallagsaktiviteten i DNT.

 DNTs landsmøte avsluttes med gudstjeneste og omvisning i Trondheims mest kjente landemerke, Nidarosdomen.

 

No Comments Yet

Comments are closed