fbpx
Forsidebilde nettside eldre

Prosjektets mål

Hovedmål

  • Å gi helseopplysninger til
    • Eldre
    • Pårørende
    • Helsepersonell
  • Få  gjennomslag for styrking av eldrepolitikken i kommunene.

Målsettingen med prosjektet er å formidle helseopplysninger i et folkehelseperspektiv, forankret i fag og forskning.

Eldre

Når er vi eldre?

WHO (Verdens helseorganisasjon) definerer eldre mennesker fra 60 år +, i Norge forholder vi oss som oftest til 65 år +

Prosjektleder har fra 2017 til dags dato holdt foredrag for eldre ved seniorsentre, senioruniversitet, eldreråd i kommunene, frivillige organisasjoner, demensforeninger, sykehjem, hjemmebasert sektor og i forbindelse med seminarer for eldre. Gjennom disse årene har også møter med enkeltmennesker i moden alder vært bidrag til gode og konstruktive samtaler i et folkehelseperspektiv.

Livet som senior har mange fasetter. Vi vet at flere eldre drikker mer, noen hevder en fordobling av inntaket gjennom de siste 20 år. Flere eldre drikker daglig, ikke nødvendigvis et stort inntak, men uansett nok til at det kan innebære en betydelig helserisiko ut fra hva forskningen viser. Samtidig vet vi at eldre er storforbrukere av legemidler, spesielt fra 65 år +, hvor en blandingsbruk av legemidler og alkohol kan få uønskede konsekvenser. Ensomhet oppgis ofte som en årsak til økt inntak av alkohol, og dette kan på sin side påvirke vår psykiske helse.

Pårørende

Det er mange pårørende som uttaler bekymring for sine nærmeste når det gjelder inntak av alkohol. Disse bekymringene vil vi ta på alvor, da vi har godt kjennskap til at pårørende ofte føler seg hjelpeløse og slitne (fysisk og psykisk), og selv behøver hjelp, rådgivning og veiledning. De må bli sett, hørt og anerkjent som en ressurs for sine nærmeste.

Vi har opprettet et nært samarbeid med flere organisasjoner, hvor vi gjennom ulike seminarer har satt søkelys på pårørendes rolle. Og samarbeidet med brukerorganisasjoner har vært av svært stor betydning.

Og prosjektleder har også tilbudt en-til-en samtaler der hvor dette har vært ønskelig.

Helsepersonell

Prosjektleder har fra oppstart av prosjektet holdt foredrag for helsepersonell i kommunene, samt undervist ved høgskoler og universitet. Hun har også vært veileder for studenter innen sykepleie, hvor studentene har valgt å belyse og drøfte tema eldre og rus, i ulike perspektiv.

Vi kjenner til at 50 % av alt helsepersonell oppgir at de ikke har nok kunnskap innen temaet eldre med en rusproblematikk (alkohol og legemidler), derfor kjenner helsepersonell på et betydelig behov for informasjon og faglig veiledning. Statistikken fra SSB formidler at vi blir flere eldre enn yngre mennesker i 2030, dette vil bety av våre mål for prosjektet vil bli enda mer aktuelt i nær framtid.

Helsepersonell oppgir også en tydelig usikkerhet når det gjelder informasjon til eldre, rett og slett hvordan kunnskap og informasjon skal formidles. Også dette området har vært en av prosjektleders oppgaver, spesielt undervisning innen MI, motiverende samtale med eldre.

Frivillige medarbeidere

Helsevesenet må fortsatt arbeide for et enda tettere samarbeid med frivillig sektor, særlig fordi vårt offentlige helsevesen ikke kan håndtere alt alene, heller ikke innen vårt fagfelt.

Så gjennom disse årene har prosjektleder holdt mange foredrag for frivillig sektor, ved frivillighetssentre og for frivillige organisasjoner (bl.a. Røde Kors m.fl.), hvor prosjektet err blitt presentert og tiltak har blitt drøftet.

Samarbeidspartnere

Gjennom disse årene har prosjektleder inngått avtaler med flere samarbeidspartnere, hvor vi sammen har jobbet for å nå prosjektets mål, det vil si å nå ut med helseopplysninger til eldre, pårørende og helsepersonell. Skal vi i DNT – Edru Livsstil lykkes i vårt prosjekt, må vi stå sammen med flere aktører som har de samme mål. Dette har vært og er meget viktig i nåtid og framtid.

Delmål

Å få gjennomslag for eldrepolitikken i kommunene

Prosjektleder har vært aktiv for å få gjennomslag for eldrepolitikken innen fagfeltet eldre med en rusproblematikk, spesielt med tanke på å få dette inn i kommunenes rusmiddelpolitiske planer. Og det har vært mange flotte møter med politikere, administrasjon og eldreråd i flere kommuner, med positivt resultat.

Vi må jobbe politisk for å få en forståelse og erkjennelse av at dette feltet må inn i planarbeidet, og ikke bare inn i planene, men også gjennomføres.

Prosjektet «Eldre, alkohol og ensomhet»

Prosjektet har vært og vil være et viktig område også for framtiden. Vi blir flere eldre med et ganske annet inntak av alkohol enn tidligere generasjoner. Dette krever handling, og vi kan bidra med våre konkrete målsettinger i et folkehelseperspektiv, til det beste for den enkelte eldre og for samfunnet.

Prosjektmidler er tildelt av

Kontakt oss

Prosjektleder Eldre, alkohol og ensomhet
Lin-Merethe Waagenes
Lin-Merethe@edru.no
Tlf.: 94 78 32 42

Følg oss på Facebook

This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts.
Click to show error
Error: Server configuration issue