fbpx

Promillekjøring

Rusmidler og bilkjøring hører ikke sammen. De som kjører i ruspåvirket tilstand utsetter både seg selv og andre for en høy ulykkesrisiko. I Norge har vi derfor strenge straffebestemmelser for å motvirke kjøring i påvirket tilstand.

Norge var det første landet som innførte fast promillegrense i 1936. Da var grensen på 0,5 promille i blodet, men i 2001 ble grensen endret til 0,2 promille, eller 0,1 milligram per liter luft som utåndes.

Økt promille gir økt risiko

Undersøkelser fra en rekke land viser at ulykkesrisikoen ved kjøring øker selv ved nokså lav promille hos sjåføren, og den øker bratt med påvirkningens grad. Bilsimulatortester viser at reaksjonsevnen endres allerede fra ca. 0,15 promille.

Gjennomsnittlig kan man anslå at risikoen fordobler seg med 0,5 promille i blodet, åttedobler seg med 1 promille, og 25-dobler seg med 1,5 promille.

Generelle straffer

Hvilken straff man får for promillekjøring avhenger av graden av påvirkning og hvilke farer kjøringen har medført. Personlige forhold kan også påvirke straffeutmålingen. Her ser du en generell oversikt:

  • 0,2-0,5 promille: Bot på 1 ½ månedslønn
  • 0,5-1,2 promille: Bot på 1 ½ månedslønn, ubetinget/betinget fengsel, inndragelse av førerkort i minst ett år
  • Over 1,2 promille: Bot på 1 ½ månedslønn, ubetinget fengsel (minst 21 dager), inndragelse av førerkort i 2-5 år

I tillegg kommer eventuelt erstatningsansvar for skade på personer eller eiendom.

Ingen alkohol de første seks timene etter en ulykke
Ifølge loven skal man heller ikke drikke alkohol før det har gått seks timer etter endt kjøring, dersom man etter kjøringen måtte forstå at det kan bli politietterforskning på grunn av kjøringen. Dette vil som oftest være dersom man har vært involvert i en trafikkulykke. Dette gjelder ikke etter at en blodprøve eller utåndingsprøve er tatt eller politiet har avgjort at det ikke skal tas noen blodprøve.

Promillegrenser på sjøen
Promillegrensen for skip (over 15 meter) er den samme som for bilkjøring, altså 0,2 promille. For fritidsbåter og småbåter under 15 meters lengde er grensen 0,8 promille.

Kilder:
Promille.no
Lovdata.no
SNL.no
Wikipedia.org

No Comments Yet

Comments are closed