fbpx

Overser rusproblemer hos kvinner

Kjønnsforskjeller: Funnene i en norsk studie antyder at rusproblemer hos kvinner ofte går under radaren i psykiatrien, noe som kan føre til underbehandling av ruslidelser hos denne gruppen.
Det er blant eldre kvinner alkoholkonsumet øker mest.

Har vi en kulturell motstand mot å innse rusproblematikk hos kvinner?

Selv om flere menn enn kvinner fikk en rusdiagnose ved inntak i psykiatrisk akuttavdeling, var det ingen forskjell mellom kjønnene da rusmidler i blodet ble målt.

Funnene i en norsk studie viser at gapet mellom klinikernes vurdering av mulig problematisk rusmiddelbruk og det faktiske innholdet av rusmidler i blodet var langt større når det gjaldt de kvinnelige deltakerne i studien enn når det gjaldt mennene.

Kjønnsforskjeller

Bruk av reseptbelagte medikamenter var sterkt underrapportert hos begge kjønn blant pasienter som ikke hadde resept for medikamentene.

Studien viste også at kvinner uten foreldreansvar var overrepresentert blant deltakerne som fikk en diagnose på rusmiddelavhengighet, men menn med lav utdanning var overrepresentert blant de mannlige deltakerne.

Forfatterne mener funnene kan tyde på at det finnes mye stigma rundt rus og kvinner, især kvinner som har barn. Det kan føre til underrapportering av rusmiddelbruk fra kvinnene selv og skjevheter i vurderingen til helsepersonell i akuttpsykiatrien.

Jørgen G. Bramness, dr.med og seniorforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse, mener at undersøkelsen får en til å spørre om rusmiddelproblemer hos kvinner blir oversett i helsetjenesten.

Eldre kvinner drikker mer

I framtiden er det heller rødvin enn kamferdrops som vil prege livet til middelaldrende damer.

Flere 50-70 åringer drikker en halvflaske vin flere ganger i løpet av uken. Og særlig stor er økningen i alkoholkonsum blant kvinner.

Dette finner man i en norsk studie om Livsløp aldring og generasjon (NorLAG), hvor forskerne har fulgt vel 3500 personer over 40 år i en femårsperiode.

Selv om de færreste vil utvikle alkoholproblemer, vil vi med så høye andeler av storkonsumenter trolig også få en bekymringsfull økning i alkoholrelaterte skader. Det kan bli en stor utfordring for fremtidens helse- og omsorgstjenester.

Studien viser til at det gjennomgående er middelaldrende kvinner som øker sitt forbruk i en femårsperiode, selv om det fortsatt er menn som drikker mest.

Hvor mye er for mye?

Helsepersonell, og i særdeleshet leger, bør kanskje ikke være så opptatt av avhengighet, men av helse. Ved å gi saklig informasjon om alkoholens virkning på helsen, og hvordan alkohol virker inn på en lidelse/sykdom pasienten har, samt hvordan alkohol virker sammen med ulike medikamenter, vil en, i beste fall, tidligere kunne stoppe utvikling av helseplager.

Om utviklingen i retning av høyere alkoholkonsum blant eldre fortsetter å øke, vil påvirkes av mange forhold, blant annet helseopplysninger for og blant aldre.

 

Studie: «Challenges in detecting and diagnosing substance use in women in acute psykiatric depertment: a naturalistic cohort study» (2017) TV Sallaup, AE Vaaler, VC Iversen, IC Guzey.