fbpx

Økende antall eldre med problematisk drikkeatferd

Mens totalkonsumet av alkohol øker, blir det også stadig flere eldre med problematisk drikkeatferd.

Data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag viser at det i tillegg til økt alkoholforbruk i befolkningen også er relativt flere som rapporterer å ha en problematisk drikkeatferd i 2008 (HUNT3) enn i 1996 (HUNT2). I løpet av perioden økte andelen eldre over 70 år med problematisk alkoholforbruk fra under 0,5 % til 4,5 %. Dette gjelder begge kjønn og alle utdanningsgrupper, men økningen er størst for dem med høy utdanning.

Totalt var det omtrent 56 000 i Norge over 60 år med problematisk drikkeatferd. I 2028 er det estimert med at omtrent 83 000 vil ha problemer. Med økende alkoholinntak blir tallet sannsynligvis langt større.

okende-antall-eldre-med-problematisk-drikkeatferd
De grønne søylene viser anslaget for hvor mange problemdrikkere det vil være i Norge om 12 år, fordelt på ulike aldersgrupper. Kilde: Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag 2012

En annen måte å vurdere risikofylt alkoholkonsum er å se på hvor mange som drikker over anbefalt grenseverdi. Anbefalte verdier for alle, uavhengig av alder, er under ni alkoholenheter per uke for kvinner, og under 13 for menn. I alderen 50-70 er det 6-7 % av kvinner og 7-8 % av menn som drikker mer enn dette.

I Norge opereres det ikke med særskilte anbefalinger for hvor mye eldre kan drikke, til tross for at de tåler alkohol dårligere, men Kompetansesenter for rus ved Borgestadklinikken anslår at eldre kan drikke 5-7 enheter i uken.

Les også: En enhet er mindre enn du tror

Menns alkoholkonsum totalt sett er høyere enn kvinners, også i siste halvdel av livet, men tatt i betraktning kvinners lavere toleransegrense, er det like mange kvinner som menn som har et «bekymringsfullt» høyt alkoholforbruk. Spesielt bekymringsverdig er det at eldre som har problemer med helsen fra før, og som bruker mye medisiner, også får økt risiko for å falle og få brudd ved økt alkoholbruk.

Les også: Alkoholbruken blant eldre stiger

Kilder:
NTNU.no
Forebygging.no