fbpx

Nytt landsstyre?

Kjenner du noen som bør ha et sentralt verv i DNT – Edru Livsstil? Kanskje har du selv  lyst på et sentralt verv i organisasjonen? Det kan være representanter til landsstyret, kontrollkomiteen eller andre utvalg.

Valgkomiteen er i gang

Det nærmer seg landsmøte, og med det er valgkomiteens arbeid i gang. Nå har DU mulighet til å nominere kandidat(er) til neste periodes landsstyre som skal lede organisasjonen i perioden 2019 – 2021.

Valgkomiteen består av:
Kjell Knutsen, tlf. 900 83 020
Anne Gerd Væting Sunde
Jorunn Skistad Holsen
Vara: Tormod Skarsgard
Vara: Leiv Magnus Haugsgjerd

Komiteen kan nås på mail: landsmotekomite@edru.no

Landsmøtet velger:

 1. Leder
 2. nestleder (for organisasjonssaker)
 3. nestleder (for økonomisaker)
 4. 2 medlemmer til landsstyret
 5. 3 vararepresentanter til landsstyret
 6. Kontrollkomité på 3 medlemmer og 1 vara
 7. Revisor
 8. Andre utvalg eller lignende som landsmøtet gjør vedtak om

Landsstyret

Landsstyret består av 5 medlemmer med 3 varamedlemmer. Alle valgt på landsmøtet.

Juba og Juvente kan, hver for seg, oppnevne en observatør til Edru Livsstils landsstyre med møte og talerett, men ikke stemmerett.

Landsstyrets mandat

 1. Lede arbeidet i organisasjonen og forvalte midlene i samsvar med lovene, prinsipprogrammet, arbeidsprogrammet og vedtak i landsmøte/representantskapsmøte.
 2. Legge fram for landsmøtet årsmelding og revidert regnskap for landsmøteperioden samt budsjett for kommende periode.
 3. Forberede og komme med innstilling i saker som skal legges fram for landsmøte/representantskap.
 4. I samråd med administrasjonen ha ansvar for tilsetting og oppsigelse av medarbeidere.
 5. Velge medlemmer til faste utvalg som ikke er oppnevnt av landsmøtet samt velge representanter til samarbeidsorganene.
 6. Påse at alt som blir vedtatt i styringsorganene blir bokført og arkivert på betryggende måte.

Landsstyret er høyeste myndighet mellom landsmøter og representantskapsmøter (og omvendt). Leder og daglig leder/generalsekretær har i fellesskap organisasjonens signatur.

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget består av leder, 2. nestleder og generalsekretær.

Landsstyret setter opp retningslinjer for arbeidsutvalget og delegerer arbeidsoppgaver.

Kontrollkomité

Landsmøtet velger en kontrollkomité på 3 medlemmer og 1 vara. Komiteen skal gå gjennom protokoller, regnskap m.v. etter retningslinjer vedtatt av landsmøtet og avgi uttalelse til landsmøtet.

Utvalg

I 2017 – 2019 har organisasjonen hatt følgende utvalg:
Ruspolitisk utvalg
Utviklings- og verveutvalg
Eiendomsutvalg

 

No Comments Yet

Comments are closed