fbpx

IUAs innspill til Høyres stortingsvalgprogram 21–25

I Høyres førsteutkast til partiprogram for 2020–2025, leser vi under overskriften “Idrett, frivillighet og friluftsliv” at idretten er “viktig for medmenneskelig kontakt og inkludering, og må være tilgjengelig for alle.” I den påfølgende punktlisten slås det videre fast at partiet vil “sikre idretten som en åpen, trygg og tilgjengelig arena for alle.”

Samtidig ønsker Høyre å tillate alkoholservering ved internasjonale mesterskap og ved kamper i regi av eliteklubber, noe vi mener vil bidra til at idretten som arena blir mindre trygg og mindre tilgjengelig.

Alkoholforbrenningen er konstant

Alkoholrusen stoppes nemlig ikke av fysiske barrierer, så selv om skjenkingen foregår inne på avgrensede områder vil ikke promillen synke idet man beveger seg ut blant det ordinære publikumet. Promillen man tilegner seg inne på skjenkeområdet vil være i kroppen hele arrangementet igjennom, og den kommer i tillegg til den promillen man har i blodet fra før av. Vi vet også at økt tilgjengelighet gir økt forbruk, noe som vil heve den samlede promillen på tribunene ytterligere.

Da NFF gjorde sitt omdiskuterte vedtak tidligere i år, tok man i bruk ufarliggjørende formuleringer som “å ta seg et glass vin eller øl”. En slik innstilling mener vi er enten naiv eller mot bedre vitende. Alle som har vært på fotballkamp i utlandet vet at det inntas mer enn det. Det er heldigvis grunn til å tro at vi i Norge vil slippe den utagerende tribunefylla andre land plages med, men flere lett berusede voksne vil likevel gjøre flere barn utrygge når de er på kamp eller andre idrettsarrangement. Barn reagerer tidligere på voksnes endrede oppførsel enn hva de voksne selv tror, og da kan vi ikke lenger si at tribunene er familievennlige og trygge. Å åpne opp for mer alkoholservering på idrettsarrangement, sender også ut et tydelig signal om at idrett og rus hører sammen.

Bidra til kulturendring

Det er ingen hemmelighet at det ligger økonomiske insentiver bak et slikt vedtak. Alkoholservering gir økte inntekter til arrangører, klubber og idrettslag. Ser man ikke konflikten i et høyere alkoholinntak under idrettsarrangement? Burde ikke den kommersielle og organiserte idretten, som er blant våre aller viktigste folkehelsefremmende tiltak, heller verne om og styrke idéen om en sunn, rusfri og 100 % inkluderende aktivitet?

Stortinget har vedtatt å slutte seg til WHOs mål om å redusere skadelig alkoholbruk med 10 % innen 2025. For å nå det målet, må det generelle alkoholforbruket ned tilsvarende. Hvorfor skal idretten – av alle – motarbeide et slikt mål? Det kan neppe skyldes en mangel på soner eller arenaer hvor alkohol ses på som en premissleverandør av gode opplevelser. Hvordan ser Høyre for seg at dette målet kan nås ved å stimulere til økt forbruk?

Idretten leverer allerede gode opplevelser og god underholdning, og har både apparat, produkt og pondus nok til å være motvekt til den kulturen som i økende grad forteller oss at alkohol må være en del av “totalopplevelsen”. Med sine 2 000 000 medlemmer har Norges idrettsforbund en mulighet få andre organisasjoner og aktører har til å endre denne kulturen, og dermed bidra aktivt til at Norge skal nå målet om redusert skadelig alkoholbruk. Høyre må derfor heller foreslå økte bevilgninger til den organiserte idretten, og da med strengere krav til hvordan pengene blir brukt.

Fellesskap framfor egeninteresser

Et velbrukt argument i denne debatten er at det allerede serveres alkohol for VIP-publikumet, og at man nå ønsker å gjøre dette godet allment tilgjengelig. Det skal være likt for alle. Den eneste måten å oppnå likhet for alle på, og samtidig bevare idrettsarenaen som en trygg, helsefremmende og inkluderende sone, er å droppe all form for alkoholservering. Sandnes IL måtte gå flere runder med Det europeiske friidrettsforbundet (EAA) i forkant av fjorårets EM i friidrett for landslag, men fikk til slutt gehør for å arrangere et 100 % alkoholfritt mesterskap. Til og med i VIP-sonene. Det ble ikke rapportert om noen som ikke hadde gode opplevelser i løpet av arrangementet.

Vi vet at det sitter langt inne for mange å applaudere helt alkoholfrie tribuner og arenaer, og vi ser ikke for oss at et slikt radikalt forslag vil vinne gehør i nær framtid. Til det er folks egeninteresse for sterk, en egeninteresse som gjerne gjemmes bak argumenter som “publikumssvikt”, “inntektstap” og “konkurser”. De samme argumentene ble også brukt ved innføringen av røykeloven, men de ble grundig gjort til skamme. I dag er det få som savner røykfulle togvogner og utesteder.

Dagens ungdom er mer opptatt av helse og gode prestasjoner enn tidligere generasjoner, og holder deres lave alkoholbruk stand kan vi kanskje se en holdningsendring blant fremtidens beslutningstakere hva gjelder alkohol i idretten. Høyre bør støtte opp om den nye, sunne trenden og legge til rette for flere alkoholfrie soner, heller enn å gjøre dem vanskeligere å finne.

Comments are closed