fbpx

Hvorfor kortere skjenking?

ImageBjarne Håkon Hanssen og Knut Storberget sender snart ut på høring et forslag om å redusere den maksimale skjenketiden for alkohol til 02.00. Forslaget bygger på et bredt spekter av forskning og erfaringer. Her har vi oppsummert noe av dette.
 –Det er hevet over enhver tvil at kortere skjenking fører til mindre vold, sier Sofus Rasmussen, leder i DNT

Politiet vil ha det

Politimestrene i Norges fire største byer skrev et felles brev til sine ordførere i 2007, fordi de bekymret seg over at frislipp av skjenketider kombinert med mangelfulle kontroller og sanksjoner har ført til økt uro og vold. De ba om tiltak for å endre utviklingen med bråk, uro og vold knyttet til uteliv og fyll og slo fast at det viktigste tiltaket var å redusere skjenketidene for alkohol.

Politimestrene i Agder, Telemark, Søndre Buskerud og Vestfold har (i et debattinnlegg i begynnelsen av juli) uttalt at:
”Forslaget om å innskjerpe alkoholloven slik at man ikke kan skjenke alkohol lenger enn til klokken to om natten, er et eksempel på en lovendring som vil kunne få positiv innvirkning på voldsutviklingen i samfunnet. […] Med dagens uteliv og feriemønster bruker politiet uforholdsmessig mye ressurser på å håndtere fyllerelaterte voldshandlinger og ordensforstyrrelser. Vi har vært nødt til å lage våre tjenestelister slik at det er mest mulig politi på jobb natt til lørdag og natt til søndag. Det betyr at på andre tidspunkt av døgnet når den del av befolkningen som ikke deltar i byens nattliv ønsker å se uniformert politi – for eksempel på en lørdag formiddag – er det ikke gitt at vi kan være synlig tilstede.”
Les innlegget her: http://www.varden.no/article/20090704/MENINGER02/766421319
Motstanderne av kortere skjenking roper på mer politi, mens politiet selv ber om kortere skjenking.

Flertall for kortere skjenking

En fersk meningsmåling foretatt i 5 av Norges største byer viser at hele 62 % av befolkningen mener at maksimaltiden for skjenking av alkohol bør være klokken 02.00 eller tidligere. Trondheim helt klart strengest med 68 % for 02, eller tidligere. Tromsø helt klart mest liberale, men allikevel 54,3 % for 02.00 eller tidligere – 47,9 % tror det vil føre til mindre fyll, mot 36,8 % som er uenige. Ellers jevne og klare tall for innstramming over hele linja.
Undersøkelsen, gjort av Sentio på oppdrag fra Actis, viser at over halvparten av de spurte tror at en innstramming av dagens skjenketider vil føre til mindre fyll, og hele 60 % mener tidligere skjenkestopp vil føre til mindre vold.

 

Gode erfaringer

21 av de 50 største norske kommunene har gjennomført innskrenkinger i skjenketidene i løpet av 2008 (og flere innstramminger har kommet i ettertid). Noen eksempler viser en tydelig tendens til færre voldstilfeller etter kutt i skjenketidene. Tallene det blir vist til er hentet fra politiet.

  • I Horten gikk volden ned 20-25 prosent etter ett år med stenging 02.00. – Vi har hatt gode erfaringer med dette tiltaket. Mindre alkoholskjenking betyr mindre vold. Nå ser vi at gatene tømmes tidligere og raskere enn før, sier Bent Bjune, politistasjonssjef i Horten.
  • I Tønsberg blir det rapportert om 37 prosent mindre vold etter 6 måneder med stenging 02.00
  • I Bergen har man sett færre voldsepisoder etter redusering av skjenketidene til 02.30
  • I Trondheim har volden i Midtbyen (sentrum) blitt redusert med 30 prosent, og i byen generelt med 20 % i siste kvartal av 2008, etter innføring av skjenkestopp klokka 02.00. Stasjonssjef Ove Sem ved Sentrum politistasjon mener innskrenkning i skjenketiden er hovedårsaken til nedgangen. – Det er flere tiltak som kan være medvirkende årsaker, men det er ingen tvil om at kortere skjenketid utgjør den store forskjellen, sier Ove Sem, stasjonssjef ved Sentrum politistasjon. – Nedgangen i antallet saker var merkbar allerede etter tre måneder med innskrenket skjenketid i Trondheim. Det er meget positivt, fastslår Sem. – Intensivert skjenkekontroll og opplæring av ordensvakter har nok også virket inn på tallene.
  • I Arendal ser man en nedgang i antall ordens- og voldssaker på 33,3 prosent fra 2007 til 2008, etter skjenketidsredusering fra klokka 03.00 til 02.00
  • I Fredrikstad, Halden og Sarpsborg melder politiet om mindre vold og uto etter kuttene i skjenketid. – Etter at skjenketidene ble strammet inn i Fredrikstad, Halden og Sarpsborg ser vi en klar trend: Publikum forlater byen tidligere natt til søndag, bråk og uro i sentrum avtar, sier politimester Otto Stærk. Fersk politistatistikk fra Østfold viser at legemskrenkelser har gått ned med hele 21,6 prosent, og visepolitimesteren i Østfold gir de nye skjenketidene mye av æren for dette.

 

Forskningen viser at det er lurt

Statens institutt for rusmiddelforskning, SIRUS, oppsummerer internasjonal forskning på feltet med at økte skjenketider gir mer vold, og at kortere skjenking gir mindre vold. SIRUS-forsker Hilde Pape mener at det er tiltak som høyere pris, redusert tilgjengelighet og økt kontroll av salgs- og skjenkesteder som er mest effektive for å redusere alkoholrelatert voldii.
Les artikkelen her: http://www.sirus.no/internett/alkohol/article/821.html
Og denne artikkelen om alkohol og vold: http://www.sirus.no/internett/alkohol/article/828.html

 

Alkohol drukket på byen medfører mer vold

Selv om bare femten prosent av det totale alkoholforbruket i Norge konsumeres på utesteder, finner de fleste alkoholrelaterte voldsepisoder sted i forbindelse med skjenket alkohol. Leif Lenke, forsker ved Kriminologiska Institutionen i Stockholm, har i en studie av 2000 svenske voldslovbrudd funnet at skjenket alkohol gir seks til ti ganger så sterk effekt på voldeligheten som butikkjøpt alkoholiii

 

Norsk skjenkepolitikk er liberal i dag

Siden 1980 har vi hatt en tredobling i antall skjenkesteder. Mens det før var mest vanlig at utesteder ikke hadde brennevinsbevilling, er det i dag slik at 8 av 10 skjenkesteder i Norge har skjenkebevilling for alle alkoholsorter. De siste års endringer i alkoholloven skulle gjøre det lettere for kommunene å regulere alkoholpolitikken. Det har i stedet ført til at over 60 prosent av alle norske kommuner har utvidede skjenketider, ut over normalskjenketiden som er klokka 01. Det er vanskelig å kalle dette for noe annet enn en liberalisering av skjenkepolitikken.

 

Lengre skjenking er ikke løsningen

Fra mange i utelivsbransjen kommer det krav om mer differensierte skjenketider. Det betyr som regler utvidelse av skjenketidene for noen, ikke at noen skal få reduserte skjenketider. Utvidede skjenketider har blitt prøvd flere steder, uten spesielt gode resultater. I Reykjavik førte et frislipp av skjenketidene til både økt fyllekjøring, samt en opphoping på akuttmottakene på grunn av mer fyll. I England åpnet man for 24-timers skjenking i 2003, i håp om at britene skulle få mer kontinentale drikkevaner. Konsekvensene har vært katastrofale. Økt fyll i byene, mer vold og økte alkoholrelaterte sykehusinnleggelser har fulgt i kjølvannet av britenes fri-flyt politikk (se artikkelen fra SIRUS over).

 

Ikke overstyring av kommunene

Forslaget om å kutte den maksimale skjenketiden til 02 innebærer i liten grad noen overstyring av kommunene. Den enkelte kommunen har fremdeles mulighet til å bestemme egne skjenketider, men den maksimale rammen for dette innskrenkes en time.

 

Konkurser?

Skjenkenæringen snakker ofte om at kortere skjenking vil føre til konkurser og tap av arbeidsplasser. Skjenkenæringen er en bransje preget av overetablering. Doblingen i antall skjenkesteder i landet som i følge SIRUS har forekommet siden 1980 er ikke et resultat av enorm etterspørselsvekst, men av dårlig kontroll med en bransje i unaturlig stor vekst. Kanskje dette heller dreier seg om en skjenkeboble som på et tidspunkt kommer til å sprekke, snarere enn en stabil og robust næring som trues av dårlige rammevilkår og overstyring fra politisk hold?
Et tryggere bybilde vil gi skjenkenæringen tilsig av flere gjester som i dag vegrer seg for å gå på byen. Næringen ropte om konkurser når røykeloven ble innført – i stedet for bidro den til flere kunder på sikt. Det samme kan skje om politikerne velger å gjøre byene tryggere.

No Comments Yet

Leave a Reply