fbpx

Hva mener partiene om alkoholpolitikk?

Noen av de stortingsaktuelle partiene er mer opptatt av alkohol enn andre. Noen ønsker lempninger og økt tilgjengelighet, mens andre ønsker en strengere alkoholpolitikk.

Her er hovedtrekkene i partienes mål for alkoholpolitikken, med utgangspunkt i programmene partiene går til valg på:

REGJERINGSPARTIENE:

Arbeiderpartiet vil:
– Opprettholde vinmonopolordningen og sikre ordningens legitimitet ved å endre loven slik at vinmonopolet kan holde åpent på julaften, nyttårsaften, påskeaften og pinseaften, samt på valgdagen.

– Sikre et regelverk for alkoholreklame som likebehandler like aktører. Det bør åpnes for såkalt generisk omtale og bilder av alkoholholdige produkter på produsenters og leverandørers nettsider, med informasjon om ulike produkttypers karakteristika.

– Opprettholde et helhetlig, aktør- og medienøytralt forbud mot alkoholreklame. Innenfor denne rammen utrede muligheten for å åpne også for nøktern produktinformasjon direkte fra produsenter til forbrukere, på informasjonsplattformer som forbrukerne aktivt må oppsøke.

Senterpartiet vil:
– Videreføre dagens restriktive politikk for alkohol og tobakk.

– Gi kommunene fullmakt til å regulere skjenketidene selv, innenfor dagens lovverk med maksimal skjenketid til kl. 03.00 for hele landet.

– Opprettholde Vinmonopolet og utvide butikknettet videre slik at alle har rimelig nærhet til utsalg.

– Legge til rette for at Vinmonopolet kan overta taxfreeutsalgene på flyplassene, under forutsetning av at dette ikke bidrar til nedlegging av flyplasser.

Sosialistisk Venstreparti vil:
– Tillate salg av alkohol etter klokken 1500 også på dager før helligdag.

– Øke alkoholavgiftene for å redusere tilgjengeligheten.

– Tilby vinmonopol i alle kommuner som ønsker det.

– At den nasjonale maksimalrammen for skjenketid settes til klokken 0200.

– At bevillingshavere som gjentatte ganger bryter alkoholloven, mister muligheten til å få bevilling.

– Åpne for kommunale tillegg i bevillingsgebyrene for å finansiere økt kontroll med skjenking og salg av alkohol.

OPPOSISJONEN:

Høyre vil:
– Innføre en ordning med vinmonopol i butikk i områder uten vinmonopolutsalg, innenfor rammen av EØS-avtalen.

– Tillate at Vinmonopolet har åpent alle dager det er tillatt å selge øl (inkludert julaften, nyttårsaften, påskeaften og pinseaften), og tillate salg av alkohol på valgdagen

– Tillate kommunene å ha alkoholsalg i butikk til klokka 22.00 på hverdager og lørdager.

– Åpne for produktprøver og begrenset alkoholsalg direkte fra produsent, og om nødvendig jobbe for å endre EU-lovgivningen på feltet.

Fremskrittspartiet vil:
– Liberalisere alkohollovgivningen

– Oppheve monopolet for omsetning av alkoholholdige drikker.

– Sikre et tilfredsstillende kontrollsystem for omsetning av alkohol.

– At aldersgrensen for kjøp og skjenking av alkoholholdige drikkevarer settes lik myndighetsalderen.

– Sette ned avgiften på alkohol og tobakk slik at den kommer på linje med våre naboland.

– At Norge skal følge EUs regler for import av alkohol og tobakk.

Venstre vil:

– Opprettholde et høyt nivå på alkoholavgifter.

– Fjerne statlige begrensninger på åpnings- og skjenketider, og la slike begrensninger fastsettes av den enkelte kommune.

– Tillate salg av sterkøl og vin i dagligvarebutikker.

– Tillate produsenter av alkoholholdige drikker å informere om produktene sine på egne Internett-sider, slik Vinmonopolet i dag har adgang til.

– Tillate salg og servering av alkohol ved besøk i produksjonslokaler eller i tilknytning til disse, også på søndager.

Kristelig Folkeparti vil:
– At det settes søkelys på de enorme kostnadene med alkohol for samfunn, arbeidsliv og ikke minst den enkelte.

– At utesteder som bryter skjenkereglene, skal miste skjenkebevillingen i minst 3 måneder, og at salgssteder for alkohol som selger til mindreårige, skal miste salgsløyvet i tre måneder og i tillegg ilegges bøter.

– Endre alkoholloven for slik å redusere maksimal skjenketid fra kl 03.00 til 02.00.

– At alkohol på lik linje med tobakk må merkes med informasjon om helserisiko.

– Kreve at alkohol i dagligvarebutikken flyttes til eget avlukke fraskilt fra butikkens øvrige varer.

– Opprettholde et høyt avgiftsnivå på alkohol og tobakk.

– Endre alkoholloven slik at det ikke blir mulig å dumpe prisene på utesteder.

– Beholde Vinmonopolet som et viktig alkoholpolitisk virkemiddel, og sørge for at det er tilstrekkelig antall utsalgssteder til at denne funksjonen kan ivaretas.

– Opprettholde reklameforbudet for alkohol.

– Ha en gjennomgang av tax free-systemet ut fra et alkoholpolitisk perspektiv.

UTFORDRERNE:

Rødt vil:
– Ha fortsatt salgsmonopol for sprit og vin.

– Skjerpe kontrollen med skjenke- og utsalgssteder. Brudd på alkoholloven, skjenkebestemmelser og bevillingsvedtekter må føre til tap av skjenkebevilling.

Miljøpartiet De Grønne vil:
– Fjerne ordningen med avgiftsfritt salg av alkohol på flyplasser.

– Fortsette å regulere alkoholomsetningen strengt.

– Innføre advarsel på alkoholemballasje om helsefarene ved alkoholmisbruk.

No Comments Yet

Leave a Reply