fbpx

Hva mener DNT – Edru Livsstil om rusreformen?

Bilde av kokainstriper og et barberblad
Foto: Pixabay

Regjeringen ønsker å endre norsk narkotikapolitikk. I desember i fjor ble Rusreformen – Fra straff til hjelp presentert av et utvalg som har jobbet med reformforslaget siden mars 2018. Utvalget fikk i oppdrag å forberede gjennomføringen av regjeringens rusreform, der ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk overføres fra justissektoren til helsetjenesten. Vi er bekymret for at forslaget vil føre til at flere unge vil bruke narkotika.

DNT – Edru Livsstil vil styrke det det som fungerer og ønsker mer fokus på rusforebygging. Vi ønsker ikke en en modell for avkriminalisering av bruk og besittelse av alle narkotiske stoffer for alle grupper uten at det får konsekvenser. Du finner vårt høringssvar her.

Her finner du Rusreformutvalgets forslag til reform.
Her finner du en oversikt over alle innsendte høringssvar.

Vi har laget en oversikt over hvilke saker vi mener er viktigst: 

 • Vi må unngå at narkotika normaliseres, spesielt blant unge og nye brukere.
 • Bruk og besittelse av narkotiske stoff må fortsatt avdekkes og må medføre en reaksjon med oppfølging.
 • Politiets arbeid blant unge må ha fortsatt høy prioritet, og innsatsen må rettes mot unge brukere på vei inn i en problematisk utvikling.
 • Politiets virkemidler og arbeidsverktøy for avdekking av bruk og besittelse av narkotiske stoff må ikke fjernes.
 • Økte og øremerkede midler til kommunene og til hjelpe- og behandlingsapparatet må følge med reformen.
 • Kompetanse- og kapasitetsløft må gjennomføres i barnevernet.
 • Brukere som ikke kan karakteriseres som ung eller tung, med gjentatte brudd på bruk og besittelse av narkotika, bør få et valg mellom fengsel/bot eller å gjennomgå behandling. Gjennomført behandling gir rent rulleblad. 
 • Foreldre og foresatte får dårligere muligheter til å ta aktivt del i oppfølgingen av sine ungdommer.
 • Ungdommene selv mister gode begrunnelser til å si nei til videre bruk, og blir i større grad overlatt til seg selv når de skal ta beslutningen om å ta imot hjelp eller ikke.
 • Politiets muligheter til å håndheve forbudet svekkes.
 • Det må satses betydelig på rusforebyggende arbeid og rusundervisning i skolen.
 • Enkelte yrkesgrupper må få bedre kunnskap i utdanningsforløpet. 
 • Flere yrkesgrupper må få et kompetanseløft.
 • Pårørende må ses på som en gruppe som vil bli skadet av brukerens narkotikabruk.
 • Vi må få en nasjonal satsing på tidlig intervensjon som standardiserer oppfølgingen av unge på vei inn i begynnende rusbruk. Dette bør innføres som et lovpålagt krav til kommunene. 

Vi trenger en rusreform, men da for å styrke det som fungerer, identifisere svikt og ikke minst få økte ressurser på forebyggingssiden.