fbpx

Hva med de pårørende – hvilke konsekvenser har et alkoholmisbruk for familien?

For hver person som misbruker alkohol er det i gjennomsnitt minst tre personer som sliter med reaksjoner og symptomer direkte knyttet til alkoholmisbrukerens adferd og problemer. Dette viser en undersøkelse utført ved Borgestadklinikken i Skien. Denne ble presentert i tidsskriftet for Den Norske Legeforening.

Tekst: Helga Bognø, prosjektleder for Eldre, alkohol og ensomhet

Når problemstillinger rundt skadelig bruk av alkohol skal presenteres, er det naturlig at også familiemedlemmenes situasjon og reaksjon blir trukket frem.

Resultatene viser at 96 prosent av pårørende hadde muskel- og skjelettplager,
og 64 prosent og 69 prosent hadde hatt henholdsvis betydelig hodepine og mageforstyrrelser, 16 prosent hadde hatt konversjonssymptomer (symptomer på nevrologisk lidelse) og 76 prosent av kvinnene hadde hatt betydelige
underlivsproblemer.

På nettsiden Sykepleien ble det i fjor presentert en artikkel med temaet belastning, mestring og psykisk helse hos pårørende til mennesker med ruslidelse. Her påpekes det at når et familiemedlem har et alkohol-/rusproblem, påvirkes relasjoner, roller og funksjoner. Stress, mestring og helse er tett relatert, og langvarig belastning og stress kan gi både fysiske og psykiske negative helseeffekter. Det henvises i denne forskningsartikkelen til at sammenfallende belastninger som bekymringer, uforutsigbarhet, utrygghet, økonomiske belastninger, redsel, skyld, skam, sorg, stigma, krenkelser, konflikter, konsekvenser, stadig nye kriser, en opplevelse av alltid å måtte være på vakt, tap av sosial støtte, mestringsdilemmaer og usikkerhet i nåtid og framtid ble påvist hos pårørende på tvers av kulturer.

Mer vekt på pårørendes situasjon

I de senere år er de pårørendes egne behov og hensiktsmessig mestring vektlagt stadig mer, både innen somatikk og psykisk helsevesen. Men på tross av omfattende forskning innen stressmestringsfeltet er det fortsatt forsket lite på hvordan pårørende til rusmiddelbrukere mestrer sin livssituasjon.

Stortingsmelding nr.30, «Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk (2011-2012)» bruker begrepet «passiv drikking». Med det menes de skader og problem den som drikker
påfører andre enn seg selv, blant annet familiemedlemmer.

Vi benytter ofte et begrep som «medavhengighet» når vi omtaler den situasjon som noen pårørende kan utvikle i relasjoner til et familiemedlem som er rusmiddelavhengig. Å være medavhengig er et stort og sammensatt tema som kan gi flere ulike symptomer; blant annet psykosomatiske lidelser, og i ekstreme tilfeller kan dette føre til angst, depresjon og sågar alvorlige rusproblemer.

Tilbud til pårørende inne psykisk helse og rus

Psykiatrien har i dag kommet langt når det gjelder forståelsen for medavhengighet, og det finnes finnes flere gode tilbud. Det finnes også en rekke pårørendesentre og pårørendeorganisasjoner med høy kompetanse i å støtte og veilede pårørende. Tilbudet er gratis og man trenger ingen henvisning. Alt henger sammen – våre tanker, følelser, kroppslige reaksjoner og handlinger.

Comments are closed