fbpx

Hovedsynspunkter fra DNT – Edru Livsstil om “En offensiv og solidarisk alkoholpolitikk”

– Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad, Jorunn Gleditsch Lossius, Steinar Reiten og Knut Arild Hareide

Alkoholfri kulturutvikling

DNT – Edru livsstil er glad for dette velskrevne representantforslaget. Vi deler syn med forslagsstillerne.  Alkohol er i Norge et undervurdert problem, både for den enkelte og som samfunnsproblem. Alkoholbruk er faktisk ingen privatsak. Vi er overbevist om at vi som samfunn kunne spart oss for enorme lidelser og kostnader om vi valgte å ta grep for å begrense en stadig sterkere alkoholkultur. En kultur og et folkehelseproblem som skapes av et industriprodukt der tilgangen reguleres politisk, slik som med tobakk. På samme måte som politiske vedtak har senket tobakksbruken betraktelig de siste 20 årene, er det opp til politiske vedtak å senke alkoholkonsumet, og dermed skadevirkningene av alkohol både for den enkelte og samfunnet.

Det er i ferd med å bygge seg opp stadig sterkere alkoholkulturer i tilknytning til ulike alkoholprodukter og en sterk alkoholindustri bruker milliarder på mer eller mindre subtil markedsføring der «ansvarlig drikking» er mantraet. Slik befestes alkoholbruk i befolkningen, med stadig flere situasjoner der alkoholbruk anses som naturlig. Det å avstå fra alkohol kan i vår kultur oppfattes nesten provoserende. Men omtrent halvparten av verdens befolkning drikker ikke alkohol og et stort antall i resten av Europa. Norge skiller seg ut som det landet med færrest avholdsfolk, med unntak av Danmark. Verdens helseorganisasjon påpeker at størrelsen på avholdsbefolkningen har betydning for totalforbruket av alkohol.

Nasjonal alkoholstrategi

Vi støtter derfor fullt ut at det er behov for en nasjonal alkoholstrategi, med et helhetlig blikk på alkoholpolitikken, og hvor nye virkemidler tas i bruk. Det ville vært det mest effektive alkoholpolitiske vedtaket Stortinget kan gjøre. Særlig hvis man tar steget fra å tilegne seg kunnskap om hva som er de mest effektive alkoholpolitiske tiltakene, til faktisk å tørre å ta dem i bruk. Til å prioritere folkehelse over næringsinteresser.

Samfunnsmessige kostnader

Det ville vært viktig om vi bedre kunne dokumentere samfunnsmessige kostnader ved alkohol. Det innebærer fort anslag og vurderinger som vi vet er usikre. Det gjøres jo slike anslag/beregninger på andre samfunnsområder uten at det anses like kontroversielt.  Politi og helsevesen bør systematisk registrere alkohol- og rusrelaterte hendelser og skader for å bygge opp om en bedre forståelse av hva det koster oss å bevare alkoholkulturen som den er.

Hva ville samfunnsbesparingene vært om alkoholforbruket vårt ble redusert til halvparten av det det er i dag?  Hvor mye matjord blir brukt til produksjon av alkohol i Norge?

Men kunnskapen vi har allerede i dag burde være mer enn nok til å motivere til politiske grep.

Skjenketider

Det er ikke mange årene siden at daværende SIRUS (Statens institutt for rusmiddelforskning) dokumenterte at en senkning av skjenketidene med bare en time medførte over 16% nedgang i voldstilfellene i gjennomsnitt.  Tenk på hvor mange enkeltpersoner og familier det er som dermed ikke opplevde smerter, psykiske og sosiale konsekvenser av det et slikt voldstilfelle kunne ført med seg. Det betyr svært mye for den enkelte som rammes. Å stanse «happy hour» er et bra tiltak i samme retning.

Pris og avgifter

DNT- Edru livsstil mener det er et svært viktig grep å redusere skjenketiden. Men hvorfor stoppe kl 02.00?  Vi mener maksimal skjenketid bør være til kl 01.00, men at skjenkestedene gjerne kan pålegges å holde oppe i 1 ½ time lenger slik at ikke alle må slippes ut i løpet av en halvtime, slik det gjerne er i dag. Det siste grepet kan skape mindre vold.

Alkoholavgiftene bør også økes kraftig. Et alternativ til å knytte kommuneøkonomi til alkoholomsetning er å tilby statlig støtte til alkoholfrie kulturtiltak for de kommunene som har forholdsmessig lav eller minkende alkoholomsetning.

Innholdsmerking

Det er ingen grunn til at alkohol som eneste næringsmiddel skal tillates solgt uten innholdsdeklarasjon. Det er heller ingen informasjon om kaloriinnhold og ingen helseadvarsler, slik andre skadelige produkter har, som tobakk. Hvorfor? Forbrukere har krav på bevisste og kunnskapsbaserte valg.

Idrett uten alkohol

DNT- Edru livsstil driver prosjektet Idrett uten Alkohol, med støtte fra Helsedirektoratet. Her driver vi forebyggende og holdningsskapende arbeid rettet mot utøvere, foreldre, trenere og idrettsledere, som sympatiserer med ønsket om idretten som en alkoholfri sone.  Spesielt i lagidrett er det fortsatt manglende bevissthet om alkoholens betydning for prestasjonsevnen og et sunt liv. Det stilles sterkere krav til ledere i idretten for å stå i mot norsk alkoholkultur, og ikke akseptere å tjene penger på salg og markedsføring av alkohol i idrettssammenheng. Idretten er en av samfunnets største og viktigste sosialiseringsarenaer og alkoholen hører ikke hjemme i denne sammenheng.

Annet

  • Håndhevingen av reklameforbudet har rom for forbedringer. Facebook og bloggere reklamerer hele tiden for alkohol. Hvor bruker norsk og utenlandsk alkoholindustri sitt markedsføringsbudsjett i tillegg til en endeløs rekke alkoholfinansierte festivaler?
  • Skoler, barnehager og andre barn der barnekultur er hovedformålet bør erklæres alkoholfrie fra statlig hold. Offentlige bygg bør unngå ødelagt eiendom og alkohollukt og bidrag til alkoholkulturen.
  • Det bør satses mer midler på nasjonal innsamling og publisering av alkoholomsetningen i kommunene som grunnlag for folkehelsearbeidet lokalt.

Ruspolitisk utvalg i DNT – Edru livsstil

 

Høringen finner du her.

 

Comments are closed