fbpx

Halve fraværet skyldest flaska.

"Halve fraværet skyldest flaska."

Dette sitatet er henta frå E24 NÆRINGSLIV på internett 07.februar 2008.
I artikkelen kan vi lesa.” Annenhver enkeltdag som forsvinner i arbeidslivet skyldes alkohol. Fylla koster det norske samfunnet 18 milliarder kroner i året.

Omtrent halvparten av alt engangsfravær i Norge skyldes alkohol. Det meste settes på næringslivets regning.
-Samfunnets kostnader  knyttet til alkohol er større enn kostnadene knyttet til narkotika, sier Inger Synnøve Moan på konferansen ”Skjulte trusler i arbeidslivet i Bergen.” Moan er forskar i SIRUS”

Når eg tar fram denne artikkelen, er det fordi Jens Stoltenberg på LO Stats konferanse på Gol 18.11 la fram tal om at sjukefråveret hadde gått opp og ikkje ned slik partane i arbeidslivet hadde gått inn for. Stoltenberg peika på at det er langtidsjukefråveret som må ned. Difor er det viktig å få med kva den nemnde artikkelen i E24 seier om dette: ”En omfattende svensk undersøkelse fra 2006 viser at meldt lege  sykefravær øker med 13 % når alkoholkonsumet øker med en liter ren alkohol. Foreløpige undersøkelser viser at dette resultatet også gjelder for Norge.”

DN har også no i januar 2010 synt til dei same negative tala overdriven alkoholbruk har ført til for næringslivet. Kvifor vert ikkje slike tal nemnde når ein ønskjer å redusera utgiftene til sjukefråver? Det må i alle høve vera vondt for kronisk sjuke å høyra at dei i større grad må koma seg på jobb, for det er kanskje ikkje dei som må bidra meir?

No Comments Yet

Leave a Reply