fbpx

Fra strikkemønster til drikkemønster

Tekst: Actis

Dagens eldre er ikke som sine foreldre eller besteforeldre, i hvert fall ikke med hensyn til alkoholkonsum. Langt flere har høy utdanning, høy inntekt, kvinnene er i arbeid, inntektene er flere bor i byer og reiser mer. Og mange drikker mer enn før.

Fra strikkemønster_Eldre lykkelig par Shutterstock
Foto: Shutterstock

– Forskningen viser at eldre i Norge drikker mer alkohol enn tidligere generasjoner, og andelen avholdende har sunket. Økt alkoholkonsum blant eldre gir grunn til bekymring, spesielt fordi aldringsprosessen fører til at eldre tåler alkohol dårligere enn yngre, sier Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan.

Flere av de eldre har et alkoholkonsum som er risikabelt eller problematisk for helsen. Både menn og kvinner drikker mer enn før, og spesielt kvinners økende alkoholkonsum gir grunn til bekymring. De drikker oftere på hverdagene enn før, og spesielt har vinforbruket økt.

Menn drikker fortsatt mer enn kvinner, men fordi kvinner tåler alkohol dårligere, er det like mange kvinner som menn som har et «bekymringsfullt» høyt alkoholforbruk. I alderen 50-70 år drikker 6-7 prosent av kvinnene og 7-8 prosent av mennene over anbefalt grenseverdi. Vi kan vente en videre økning i problematisk bruk blant eldre i takt med at det blir flere eldre.

Fra strikkemønster_Picture1
Alkoholbruken blant eldre. Blå søyle er 44 – 66 år. Rød søyle er 67 år og eldre.

Sammensatte årsaker

Årsakene til det økte alkoholkonsumet er sammensatte. Mange eldre i dag er friskere lenger. I tillegg har flere god råd og reiser mer. Men det er også de som drikker av andre årsaker.

– Generelt kan vi si at det er to grupper som drikker mye. Gruppen som komser seg i overkant mye med alkohol. For å sette det litt på spissen har syklubben blitt vinklubb. Samtidig ser vi at mange drikker for å døyve smerter og ensomhet. Vi vet at ensomhet øker med alderen, og en av ti eldre opplever en sterk grad av ensomhet og isolasjon. Noen ganger er den beste medisinen for et menneske et annet menneske. Ofte er det ikke mye som skal til – en telefon eller et besøk til en slektning du ikke har sett på en stund kan gjøre mye. Frivillige organisasjoner spiller også en svært viktig rolle i å motvirke ensomhet, sier Gerhardsen.

Myten om at ett glass vin om dagen er sunt

Å nyte alkohol knyttes i media og samfunnsdebatten i stor grad til «det gode liv», og at mennesker med høy alder skal få kose seg og nyte sine eldre dager. Og myten om at ett glass vin om dagen er bra for helsa lever fortsatt i beste velgående.

– Mange tror fortsatt at ett glass vin om dagen er bra for hjertet. I tillegg sier mange at de drikker for å sove bedre eller for å redusere bruken av legemidler som sovemedisin. Dette stemmer ikke med det vi vet fra forskningen. Alkohol påvirker 200 ulike sykdommer på en negativ måte. Et glass om dagen er ikke noen god helseinvestering, til tross for det vi jevnlig kan lese i avisen, sier Gerhardsen

Hun mener alkohol altfor ofte er fraværende i debatten om sunn aldring, og etterlyser et mer kritisk perspektiv.

Da Manglerudhjemmet etablerte en pub, var det slående hvor unisont idéen om pub på sykehjemmet ble omfavnet. Det ble lite problematisert om dette var et riktig tiltak for å bedre livskvaliteten blant beboerne, og hvilke negative konsekvenser dette eventuelt kunne få, sier Gerhardsen.

Undersøkelse

Actis har, sammen med Skadeforebyggende forum, gjennomført en erfaringsundersøkelse blant ansatte som jobber i hjemmetjenesten eller på sykehjem. Her kommer det tydelig frem at alkoholutfordringer blant eldre er noe de ofte møter i sin jobbhverdag: 72 prosent av de spurte hadde erfaring med at brukere/pasienter drakk slik at det gikk ut over deres helse, funksjon eller relasjoner. 56 prosent av ansatte rapporterer om fallulykker med skade som antas å ha sammenheng med alkohol. Kun 40 prosent følger opp en antatt alkoholrelatert skade med en samtale om problematisk alkoholbruk.

Resultatene understreker hvor viktig det er at fastleger og ansatte i eldreomsorgen får økt kunnskap om alkoholbruk og konsekvenser for helsen til de eldre, slik at de kan stille rette spørsmål og gi gode råd. Uten god oppfølging kan eldre få dårligere livskvalitet og helse enn de skulle hatt, påpeker Gerhardsen.

Fra strikkemønster_Figur 4_ferdig
Antall med problematisk drikkeatferd 2006 – 2008 og forventet antall i 2031.

Økt fare for ulykker

Eldre er overrepresentert i nesten alle typer skader og ulykker. Når alkohol kommer inn i bildet, øker risikoen for ulykker. I tillegg står gruppen over 65 år for halvparten av bruken av reseptbelagte legemidler. Alkohol og medisiner kan forsterke hverandres virkning, og mange eldre kombinerer alkohol og sterke legemidler uten å være klar over at det er skadelig

Det økte alkoholforbruket hos eldre er bekymringsfullt. Vi vet risikoen for skader og ulykker øker, spesielt i kombinasjon med bruken av legemidler. Derfor er det viktig å få bedre informasjon ut til den eldre befolkningen, deres venner og familie, slik at vi kan legge til rette for en friskere alderdom med bedre livskvalitet. Kommunen, fastlegene og ikke minst frivillige spiller en viktig rolle her, mener Gerhardsen.