fbpx

Feminin fyll på frammarsj

Før i tiden var kvinnens rolle å bremse og kontrollere menns drikking, og kvinnene var bl.a. viktige for oppblomstringen av avholdsbevegelsen. I dag har vin erstattet kaffen i særlig flere sosiale sammenhenger for kvinner. I 1979 var alkoholforbruket tre ganger så stort blant norske menn som blant kvinner, mens det i 2004 «bare» var dobbelt så stort. Legg merke til, på tross av hva man kanskje kan få inntrykk av gjennom media, at kvinners forbruk likevel har økt mindre enn menns.

Mer skam og fordommer.

Fortsatt florerer fordommer mot fulle kvinnfolk, og kvinner med alkoholproblemer blir møtt med mer moralisme enn menn i samme situasjon. Noen kvinnelige alkoholikere ville ha klart å komme ut av misbruket på et tidlig stadium hvis de fikk hjelp til å erkjenne problemet og ble gitt behandling ut fra sine behov. Mange kvinner er utrolig "dyktige" til å skjule sitt alkoholmisbruk. De drikker seg ikke synlig beruset, går på jobb, steller huset og pynter seg. De sletter sporene etter drikkingen og opprettholder en sosialt akseptert fasade. Mange ektefeller/partnere bidrar til å skjule eller benekte problemet, kanskje fordi de selv ønsker en drikkepartner, eller fordi de frykter den sosiale skammen.

Psykiske problemer er vanlig.

Det er tradisjonelt mer skam forbundet med kvinners misbruk. Det kan forhindre dem fra å søke hjelp og det kan gjøre behandlingen mer psykisk belastende for dem. Når kvinner søker hjelp, søker de svært ofte hjelp for andre ting enn alkoholmisbruk. For kvinner kommer alkoholproblemene ofte sammen med psykiske problemer. Det kan variere hva som kommer først, men kvinner med psykiske problemer bør også bli spurt om sitt alkoholforbruk. I tillegg til at kvinner ofte venter lenge før de søker hjelp, oppsøker de når de først søker hjelp gjerne sin fastlege med psykiske plager som angst og depresjon. Ikke alle fastleger er like godt trent i å oppdage at kvinnene også har et alkoholproblem, og sender dem av gårde med masse piller isteden. I vår tid burde det være obligatorisk for leger å spørre om alkoholvaner.

Kvinner tåler mindre.

Menn er i flertall når det gjelder skader og ulykker. I Vest-Europa står alkoholbruk for vel 11% av tapte leveår blant menn og knapt 2 % av tapte leveår blant kvinner. I forhold til fysiske og sosiale skader ser det ut til at kvinner rammes av slike i mindre omfang enn menn, men kvinner er mer sårbare for medisinske skader enn menn. Ikke alle er klar over at kvinner tåler alkohol dårligere enn menn. Selv om en kvinne og en mann veier like mye, vil samme mengde alkohol virke sterkere og gjøre mer skade på kvinnen. På grunn av ulik absorpsjon og fordeling i kroppen, vil kvinnen få høyere promille. Det har blant annet sammenheng med at kvinner har mindre kroppsvæske som alkoholen kan fordele seg i, slik at alkoholinnholdet blir mer konsentrert. Også hormonelle forhold virker inn. Forskning viser at det tar kortere tid før det utvikles alkoholavhengighet hos kvinner enn hos menn, og kortere tid før det oppstår helseskader.

Problemene kan oppdages tidligere.

Allmennpraktiserende leger, helsestasjoner og gynekologiske avdelinger må bli flinkere til å stille kvinnene enkle spørsmål om alkoholforbruk, slik leger i dag spør om røykevaner. Det er viktig at man har bredde i spørsmålene som skal avsløre et for stort forbruk, og at det finnes spørsmål tilpasset ulike grupper av kvinner. Spørsmål som er laget for å avsløre problemer hos en mann vil ikke nødvendigvis avsløre en kvinnes problemer, fordi hun drikker på en en annen måte. Mange av de kvinnelige alkoholmisbrukerne kunne fått hjelp mye tidligere hvis leger og helsestasjoner hadde vært mer oppmerksomme. Det er viktig å huske at man kan ha et problemforbruk uten å være alkoholiker.  De tidlige signalene om et mulig overforbruk er ofte diffuse og tvetydige, og den usikkerheten gjør at det blir fristende å overs problemene så lenge som mulig. Forestillinger om de tyngste og mest kroniske kan være en barriere mot å forstå kvinner med tidlige og moderate problemer. Med mer kunnskap i primærhelsetjenesten vil vi kunne nå kvinner før problemene får tid til å vokse seg så store at de får pasientstatus og må inn i det tradisjonelle behandlingsapparatet.

Gravide må ikke drikke.

Det siste året har det blitt mer fokus på hvor viktig det er med avhold under graviditet, men fortsatt møter gravide kvinner motstridende beskjeder og nærmest en oppfordring om gjerne å ta seg et par glass vin både fra helsepersonell, familie og venner. Til tross for en omfattende dokumentasjon som viser at gravides alkoholinntak kan påvirke barnets utvikling og føre til misdannelser og fosterdød. Fosteret tåler alkoholen mye dårligere enn moren. Alkoholen går direkte over i fosterets blod og kan påvirke utviklingen av fosterets hjerne. I verste fall kan barnet få varige mentale skader. Mest utsatt er fosteret de første tre månedene av svangerskapet.

Annen type hjerne.

Forskere mener at Menn i større grad enn kvinner domineres av mer systematiske/analytiske hjerner og kvinner av mer sosiale hjerner. Dette bør man ta hensyn til i behandlingen. I gruppeterapi, som er en velbrukt og anerkjent behandlingsform, vil ”sosiale hjerner” lettere kunne fange opp samspillet som utspiller seg i gruppen. Personer med mer ”analytisk-systematisk hjerne” vil ha mindre fokus på det relasjonelle dramaet. Det kan virke hemmende for de ”sosiale hjernene” om andre deltakere i gruppen ikke fokuserer på relasjoner og følelser.

Mange behandlere tilstreber å ikke ha forutinntatte holdninger til menn og kvinners oppførsel. Problemet er at forskjeller mellom kvinner og menn kan bli usynlige i terapien, og det kan være skummelt å ikke ta maktperspektivet inn i behandlingen.

Behandling uten menn.

God behandling av kvinner med rusproblemer krever et behandlingsopplegg som tar hensyn til det spesifikke med å være kvinne. Det må være rom for kvinners spesielle temaer og uten mannen som norm. Kvinner har ofte overgrepserfaringer som gjør det vanskelig for dem dersom de behandles sammen med menn. I tillegg til at mange voldsutsatte utvikler et rusproblem i ettertid, er det også slik at rus ofte er involvert på tidspunktet for voldsutøvelsen. Dette gjelder både for offer og overgriper. Unge, fulle jenter er lett bytte for gutter og menn som vil utnytte dem. En rapport fra voldtektsmottaket på Legevakten i Oslo viser at kvinner tror de ikke kan oppsøke voldtektsmottaket hvis de ikke er edru. Det er viktig å være trygg i behandlingssituasjonen. En annen fordel ved kjønnsdelt behandling er at man kan skjerme kvinnene fra å innta omsorgsrollen overfor menn eller inngå i seksuelle relasjoner som tar fokuset bort fra behandling og er destruktive. Kvinnerettet behandling krever ikke nødvendigvis, og ikke alltid, kjønnsdelte klinikker, men det som er viktig er at behandlingen ikke legges opp med mannen som norm. Kvinner må tilbys det behandlingsopplegget de trenger og som er best for dem.

Kvinner og menn behandles ulikt.

Undersøkelser har vist at terapeuter også uten å være klar over det behandler kvinner og menn forskjellig. Hvis pasienten var kvinne, hadde terapeutene tendens til å styre temaene mer i behandlingen, og det var større fokus på problemer og det pasienten ikke mestret. Menn fikk mer ansvar selv for temaene i behandlingen, og ble møtt med mer nøytrale spørsmål og spørsmål om ressurser. Det gjorde at det var enklere for menn å forme behandlingen etter egne behov.

Også pårørende ble møtt forskjellig. Kvinnelige pårørende fikk oftere status som medhjelper i arbeidet med mannens problemer, mens de mannlige pårørende fikk mer tid til å snakke om sine opplevelser av det å være pårørende, og fikk en selvstendig rolle i behandlingen.

Slike utilsiktede kjønnsforskjeller kan føre til at uheldige kjønnsrolle mønstre som kan virke hemmende både for kvinner og menn forsterkes.

Nære relasjoner.

Nære relasjoner, både på godt og vondt, ser ut til å være en viktig dimensjon i forståelsen av kvinners forhold til alkohol. Mange menn som søker hjelp for sitt alkoholproblem har en partner som oppdager problemet og støtter og hjelper dem gjennom behandling. Det viser seg at kvinner som har problemer ofte har en partner som også har et problem, og derfor i liten grad får støtte til å gjøre noe med sitt problem hjemme. Det virker særlig positivt inn på kvinners alkoholforbruk dersom de har nær familie eller venner som drikker lite.

I boken kvinner og alkohol skriver tre erfarne forskere og en tidligere misbruker om kvinners drikkevaner, hvordan alkoholproblemer utvikles, og hvilke behandlingstiltak som bør settes inn. Vi kan lese ”Bentes” historie fra hun begynte å bli klar over sitt problem til hun var ferdig med behandlingen. Og forskerne gir oss både statistikk, fakta om alkoholens virkninger, behandlingsteori og praktiske tips til hvordan vi kan forstå og forholde oss til venninner som drikker og drikker mye. Boken kan bestilles fra universitetsforlaget.

Boken kan bestilles fra universitetsforlaget 

Image 

 

 

 

No Comments Yet

Leave a Reply