fbpx

Bjarne Håkon Hanssen stetter pris på DNTs engasjement

 

Brev fra Aust-Agder fylke til Helse- og omsorgsdepartementet
Kopi sendt: justis- og politidepartementet

 
Aust-Agder fylke av DNT, samlet til årsmøte på Birkeland 14. mars 2009, ser med stor uro på den økende bruk av rusmidler (alkohol og andre narkotiske stoffer) og vold i samfunnet. Vi mener dette påfører enkeltmennesker og samfunnet store skader og ber departementet ta opp til behandling følgende:

Bevisst usynliggjøring av alkoholens skadevirkninger

Narkotikaproblemene står i dag meget sentralt på den politiske agenda. Presse, radio og TV har nesten daglig reportasjer der personer og hendelser trekkes fram der narkotikamisbruk har ført til tragiske utfall for enkeltpersoner og samfunn. Undersøkelser viser at personer som har vært utsatt for mobbing, vanskelig oppvekst, seksuelt misbrukt og andre problemer under oppvekst er ekstra utsatt for å bli rusmisbruker. Dette er meget dramatisk, og vi har stor medfølelse for disse mennesker.

 Et vesentlig moment i denne saken er fraværende, nemlig alkoholens betydelige skadevirkninger. I sin nye bok ”Rus” setter forfatteren Hans Olav Fekjær søkelyset på at hovedproblemet i norsk rusmiddelpolitikk, er alkohol. Nyere forskning klargjør at 63% av den norske befolkning bruker kun alkohol. 20% av befolkningen bruker både alkohol og hasj, 5% kombinerer hasj, amfetamin og alkohol, 4% hasj, amfetamin, kokain, ecstasy og alkohol, 1% mange rusmidler, og kun 7% av landets befolkning bruker ikke rusmidler.

Som vi ser ”spiller” alkoholen på lag med de fleste andre narkotiske rusmidler. Vi ser det som meget beklagelig at politikere, lokalt, på fylkesplan og nasjonalt overser alkoholen som den vesntligste negative faktor i rusforebyggende arbeide. Rus i alle former påfører enkeltpersoner og pårørende store lidelser og økonomisk belastning. Rus påfører samfunn store økonomiske belastninger, og den lager et samfunn som blir preget av økende vold og kriminalitet. Dette er uakseptabelt i et moderne samfunn.

Vi henstiller til politikere på alle plan i samfunnet å se alkoholen som den største årsak til rusproblemer i samfunnet og sette inn juridiske og økonomiske virkemidler for å begrense lidelsene hos misbrukere og lage et tryggere samfunn.

 

Med hilsen

For Aust-Agder fylke av DNT

Torleif Kvifte

Leder.

 

 

Svar fra Helse- og omsorgsdepartementet

Vedrørende uttalelse om alkoholens skadevirkninger

Takk for innspill i brev av 17. mars d.å. I liket med DNT er jeg opptatt av at alkoholmisbruk er den største årsak til rusproblemer i samfunnet. For meg blir ikke spørsmålet om alkoholpolitikk mindre viktig selv om mange engasjerer seg sterkere i spørsmålet om narkotika.

De viktigste virkemidlene i alkoholpolitikken er bevillingssystemet, vinmonopolordningen, begrensede salgs- og skjenketider, bestemte påbud og forbud, inkludert reklameforbudet, lovbestemte aldersgrenser og den restriktive avgiftspolitikken. Disse juridiske og økonomiske virkemidlene skal opprettholdes.

 Gjennom Opptrappingsplan for rusfeltet er det satt i verk en rekke tiltak for å redusere befolkningens samlede forbruk av alkohol. Det er blant annet lagt vekt på å styrke oppslutningen om alkoholpolitikken og oppslutningen om alkoholfrie soner, videreføre en restriktiv avgiftspolitikk og bidra til å styrke kvaliteten på kommunenes kontroll med salgs- og skjenkebevillinger. I tillegg til denne typen befolkninsrettede tiltak legger plannen vekt på å forebygge alkoholproblemer gjennom tidlig intervensjon. Tiltak som henvender seg til enkeltindivider har gode målbare evidensbaserte effekter. Gjennom å få hjelp til å tenke gjennom bruken av alkohol, kan den enkelte oppnå bedre skadebevissthet.

Det er ønskelig å avdekke og hjelpe personer med symptomer på mulig utvikling av alkoholproblemer (i likhet med andre rusmiddelproblemer) på et tidligere tidspunkt enn i dag. Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder, ”Fra bekymring til handling”, som nå skal sendes på høring. Den gir råd om hva man kan gjøre hvis man er bekymret for barn og unges begynnende rusproblemer. Den legger særlig vekt på tidlig oppdagelse av risikofaktorer og hvilke beskyttelses faktorer som kan dempe eller hindre problemutvikling. Veilederen gir også råd om tidlig identifisering og tidlig intervensjon overfor voksne.

 Som ledd i opptrappingsplanen for rusfeltet skal Helsedirektoratet utvikle og implementere screeningmetoder for å avdekke alkoholbruk i svangerskapet. Målet er at alle gravide skal bli spurt om sitt alkoholbruk så tidlig som mulig, vanligvis ved første kontroll i svangerskapet.

 Alkohol- og narkotikapolitikken må ses i sammenheng. Gjennom samhandlingsreformen vil jeg sette i verk tiltak som har som formål å bedre behandlingen av alle rusmiddelavhengige. Viktige stikkord er bedre samhandling både innad i spesialisthelsetjenesten og mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene, mer individrettet behandling tilpasset den enkeltes behov, økt kompetanse i tjeneste og mer lokalbasert behandling og rehabilitering.

 Jeg setter stor pris på DNTs engasjement i saken og merker meg henstillingen om å legge vekt på alkoholens betydelige skadevirkninger.
 

Med vennlig hilsen

Bjarne Håkon Hanssen

Leave a Reply