fbpx

Bacheloroppgave om eldre og alkohol

Seks bachelorstudenter i sykepleie ved Institutt for sykepleiefag ved Høgskulen på Vestlandet har skrevet en prosjektrapport rundt spørsmålet «Hvordan kan helsefremmende arbeid påvirke eldre og helsepersonell sin bevissthet rundt alkohol?»

Studentprosjektet tar utgangspunkt i DNT – Edru Livsstils eget prosjekt Eldre, alkohol og ensomhet, og prosjektleder Helga Bognø har vært veileder for studentene.
I prosjektoppgaven kommer det fram at eldre har for lite kunnskap, at helsepersonell ser det å snakke om alkohol med eldre og pårørende som utfordrende, og at det fokuseres lite på temaet i sykepleierutdanningen.

Studentene stiller spørsmål ved hvordan man kan gjøre eldre i stand til å bedre og bevare sin helse, og mener det er en start at prosessen med å forsøke å sette alkohol og eldre på agendaen er i gang. At det er begynt å gjennomføre forskning på temaet kan også ha en positiv virkning. Likevel bemerker studentene at en av de største utfordringene med prosjektarbeidet, og derav de største svakhetene med oppgaven, er at det finnes lite forskning om temaet «eldre og alkohol». Enda mindre informasjon finnes det om «eldre, alkohol og ensomhet», særlig i Norge.

Et gjennomgående problem rundt temaet er at alkohol ikke er et tema det lett snakkes om. Alkoholvaner er noe man gjerne tenker på som en privatsak, som ingen andre enn individet selv skal legge seg borti. At eldre har andre alkoholvaner enn tidligere eldre, er en ny helseutfordring, og kan trolig forebygges noe ved hjelp av helsefremmende arbeid, fremfor å la det utvikle seg til et større helseproblem og en samfunnskostnad.

Forebygging fremfor brannslukking er et begrep som kan tenkes på i sammenheng med helsefremmende arbeid. Eldre oppgir at de ikke har nok kunnskap om hvordan alkohol påvirker kroppen, eller hvordan alkoholen kan gi interaksjoner i sammenheng med medikamenter (Knutheim, 2015). Samtidig kommer det frem at helsepersonell ikke føler seg kompetente, de føler barrierer eller mangler tid til å snakke med pasienter om alkohol (Hellum et al, 2017).

Dersom eldre har for lite kunnskap og helsepersonell kjenner på hindringer for å informere eller snakke om alkohol, vil konsekvensene av dette komme etterfølgende. Ved å sette alkohol på agendaen, utdanne og gjøre helsepersonell kompetente til å snakke om alkohol, kan man muligens fremme en endring (Støver et al., 2012).

Da dagens eldre har et mer «alkoholpositivt» syn enn tidligere, er det viktig at helsepersonell og helsevesenet er forberedt på nye utfordringer og nye problemstillinger. I prosjektoppgaven ønsket derfor studentene å fokusere på det helsefremmende arbeidet med å få helsepersonell i gang med samtalen med de eldre om deres alkoholvaner, samt å gjøre dem bevisst på at en eldre kropp tåler mindre alkohol enn en ung, frisk kropp. Ønsket om at eldre skal bli mer informert om konsekvensene ved å blande alkohol og legemidler kommer også fram i oppgaven.

Studentene konkluderer med at det er viktig at kunnskap om temaet alkohol generelt og alkohol og eldre må tilegnes både helsepersonell og eldre. Helsepersonell må også undervises og få verktøy for å føle seg trygge på temaet slik at de kan undervise og snakke med eldre om alkohol.

Comments are closed