fbpx

Actis spisser politisk virksomhet

Av: Wenche Bakkebråten

17.-19. september arrangerte Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan fagkonferanse og landsmøte. Fagkonferansen "Blikk mot verden- internasjonal alkoholpolitikk i et norsk perspektiv" la fram oppdatert kunnskap om alkoholpolitikk i ulike land.

Landsmøte konsoliderte den nye Actis-paraplyens helhetlige innsats på rusfeltet, og vedtok blant annet alkoholpolitiske strategier og en narkotikapolitisk plattform.

Leder i Actis, Dag Endal, åpnet landsmøtet med å understreke hvor viktig det er at Actis finnes som en kunnskapsbasert, uavhengig motvekt til liberaliserende krefter innen alkohol- og narkotikapolitikk. De fleste sakene handlet nettopp også om å effektivisere og spisse den politiske virksomheten til Actis.

Statssekretær Eide (KrF) hilste delegatene fra Arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten. Han fortalte om hvordan den norske staten må forholde seg til EU/EØS, hvor næringspolitiske interesser ofte kommer på tvers av politikk og folkehelse. Det tidligere kollektive perspektivet erstattes av en ny, individorientert tankegang: "Hvorfor skal jeg lide fordi andre må styres?" Eide viste til at høstens holdningskampanje mot alkohol skal få folk til å forstå at alkoholkontrollpolitikk er nødvendig. Eide ser Actis og medlemsorganisasjonene som viktige samarbeidsaktører for å sette solidaritet på dagsorden.

Alkoholpolitikk i en ny virkelighet

Actis vil møte de mange alkoholpolitiske utfordringene vi står overfor. For å spisse virksomheten skal en del prioriterte områder organiseres som prosjekt. Prosjekt 1 kalles "kunnskap for makt", og tar sikte på å gi de som har politisk makt løpende tilgang til kunnskap om hva som er effektive alkoholpolitiske løsninger. Nettsider, svarbank, e-postnettverk, temamøter med stortingspolitikere og kurspakker skal sikre de folkevalgte bedre kunnskap til å treffe gode alkoholpolitiske beslutninger.

Prosjekt 2, "best på jus", skal gi Actis nødvendig kompetanse på alkohollovgivning, et viktig felt som har fått økt betydning for alkoholpolitikken de siste tiårene. Prosjekt 3, "synlig og troverdig", handler om hvordan Actis kan bli et bedre talerør i en større offentlig debatt. Kursing av mediekontakter kan bli et framtidig tilbud til medlemsorganisasjonene. Prosjekt 4, "kunnskapsalliansen", handler om å engasjere flere enkeltpersoner og grupper, og få fagpersoner på rusfeltet i tale. De flere tusen som jobber innenfor sosial- og helsevesen deltar sjelden i offentlig debatt om alkoholpolitikk. Actis ønsker å bringe disse på banen og utfordre dem til å ta mer ansvar.

Fagmiljø for forebygging

Actis ønsker å være et fagmiljø for forebygging, og fremme de frivillige organisasjonenes plass på forebyggingsfeltet ved å dokumentere for myndigheter og rusfaglige miljøer den kunnskap, innsikt, erfaring og vilje som finnes i organisasjonene. Actis vil også forsette dialogen med Sosial- og helsedirektoratet om støtteordninger for ruspolitiske organisasjoner.

Landsmøtet vedtok også noen tillegg til handlingsplanen. Actis bes samle argumenter i debatten om EU-medlemskap utfra alkohol- og narkotikapolitiske perspektiver, og skal invitere medlemsorganisasjonene til en konferanse om dette. Actis ble også utfordret til å arrangere en konferanse hvor begrepsbruk på rusfeltet skal diskuteres, og da særlig begrepene "rusgift" i forhold til "rusmidler". Landsmøtet vedtok en oppmykning i kravet til Actis om bare å bruke "rusgift" som fellesbetegnelse på stoffer som framkaller kjemisk rus. Medlemsorganisasjonene står fritt til å bruke de betegnelsene de selv vurderer som best egnet.

Alkoholpolitisk inspirasjon

Den årlige fagkonferansen ble avholdt 17.september. Tema for dagen var "Blikk mot verden – internasjonal alkoholpolitikk i et norsk perspektiv". Ledende fagfolk fra Brüssel, Polen, Irland og USA ga innblikk i hvordan europeisk alkoholpolitikk er i utvikling.

Alkoholpolitikk i Europa

Anders Ulstein fra Brüsselkontoret til Actis mener at EUs alkoholpolitikk og EF-retten på lang sikt kan styrke norsk alkoholpolitikk. ECAS-studien (Karlsson & Österberg 2001) viser at mange europeiske land har utviklet en mer omfattende alkoholkontrollpolitikk fra 1950 til i dag. Det gjelder strengere promillegrenser, begrensninger i reklame og markedsføring, samt innføring eller senking av aldersgrenser.

I 2001 ga EUs helseministre kommisjonen mandat til å skrive en alkopolitisk strategi for EU som skal være ferdig i 2005. Samtidig vil da kommisjonen rapportere om utviklingen når det gjelder markedsføring av alkohol til barn og unge.

Ulstein mener pressedekningen i Norge er spesielt ensidig, og viser en slags undergangsforestilling av norsk alkoholpolitikk i møtet med EU. Ulstein legger vekt på de gjensidige påvirkningsmulighetene som finnes i EU, og at europeisk alkoholpolitikk samlet sett går i riktig retning.

Idrett som markedsføringsarena for alkoholindustrien

Gordon Lindsay fra Brigham Young University i Utah, USA og Dag Rekve, spesialrådgiver i Sosialdepartementet, innledet om alkoholindustriens bruk av idrett som markedsføringsarena, med eksempler fra USA og Norge.

Det er stor enighet om at idrett bør være en alkoholfri sone, men vi har mange eksempler på at idrett blir brukt for å fremme alkoholindustriens interesser. Lindsay brukte OL i Salt Lake City i 2002 som et eksempel på markedsføringen av alkohol på internasjonale sportsarrangement. Staten Utah har det laveste alkoholforbruket i USA, og mange av innbyggerne er avholdsfolk og mormonere. Ønsket om et alkoholfritt OL var sterk i befolkningen, allikevel ble det ikke slik. Lindsay viste med lyd og bilde hvordan voksengenerasjonen gir barn og unge blandede signaler.
– Vi forteller barna våre "bare si nei!" , men skaper samtidig et miljø hvor alt skriker mot dem "bare si ja, drikk, røyk, og lev gode dager", sa Lindsay til en engasjert forsamling.

Dag Rekve, spesialrådgiver ved Sosialdepartementet, påpekte hvorfor idrett er så attraktiv for alkoholindustrien som markedsføringsarena. Idretten når de som drikker mest, har lav kontaktpris, og "ufarliggjør" alkoholen ved å gi assosiasjoner til sunnhet. Samtidig brukes sportssponsing og reklame for å nå fram i internasjonale markeder; det bygger merkevare hos barn og ungdom og brukes for å presse landenes alkoholpolitikk.

Irske myter og sannheter

Dr. Ann Hope er alkoholpolitisk rådgiver for det Irske Helse- og Barnedepartementet. Hun tok utgangspunkt i de mange myter som finnes om alkohol, og om irer.

Tidligere var oppfatningen av at irer drikker mye kun en myte, men i 2001 drakk irene mest av alle europeere. Drikkekulturen har endret seg raskt i Irland på grunn av rask økonomisk vekst, aggressiv markedsføring og "dårlig" politikk (med blant annet utvidet åpningstid etter press fra turistnæringen). Hope vektla at holdningskampanjer mot befolkningen er viktig for å skape støtte og opinion til å kunne iverksette andre alkoholpolitiske tiltak og virkemidler.

Årets fagkonferanse var en stor faglig suksess. Vi ser fram til neste års konferanse, hvor vi håper at flere DNT-medlemmer benytter den fine anledningen til å få en faglig og sosial oppdatering.

 

 

Ann Hope presenterte den irske regjeringens svar på økte alkoholproblemer i Irland

Gordon Lindsay, professor ved Brigham Young University i Utah, USA, mener at alkoholindustrien metter det offentlige rommet med markedsføring av alkohol, og viste til eksempler blant annet fra OL i Salt Lake City i 2002.

 

 

 

Fakta:

Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan er en paraplyorganisasjon for frivillige organisasjoner og sammenslutninger innen rusfeltet, og skal være en møteplass og en ressurs for frivillige krefter på rusfeltet. Samarbeidet omfatter alkohol- og narkotikapolitiske organisasjoner innen forebygging, behandling og ettervern.

www.actis.no

Styret i Actis (2004-2006) :
Leder: Dag Endal (IOGTs juniorforbund)
Nestleder: Marte Grindaker (Juvente)
Styremedlemmer: Jon Storaas (RIO), Christin Aamodt (UMN), Evy Sisilie Bergum (Juvente), Jan Elverum (Blå Kors), Knut T. Reinås (FMR), Terje Tørring (MA) og Turid Folkestad (IOGT).
Varamedlemmer: Arild Sandøy (DNT), Tone Teppen (Norsk Læreravholdslag) og Per Igland Jr. (MA-Ungdom).
 

No Comments Yet

Leave a Reply