Alkoholpolitikken i Norge avgjøres av kommunene. Om kommunen vil er det ikke tilgang til alkohol i det hele tatt.

2019 er lokalvalgsår  

Alkoholpolitikken i Norge avgjøres av kommunene. Om kommunen vil er det ikke tilgang til alkohol i det hele tatt. I dag ser vi store forskjeller i alkoholforbruket i norske kommuner. Derfor er alkoholpolitikken et viktig spørsmål i lokalpolitikken. Hva kan vi gjøre for å sette alkoholspørsmålet høyere på dagsorden? Hva kan du som enkeltperson gjøre? Lag en plan allerede nå!  

    2019 er lokalvalgsår. Hva kan vi gjøre for å påvirke?

Programprosesser

De fleste partiene har innen årsslutt laget seg et lokalpolitisk program å gå til valg på grunnlag av. Hvordan er det med ditt parti og i din kommune? Er det fortsatt programprosesser du kan påvirke? Skriv en e-post til lokalpartiene med dine innspill. Ta kontakt med DNT – Edru Livsstil sentralt for bistand om du trenger. Har partiene ambisjoner i alkoholpolitikken? I så fall hvilke? Følger de næringspolitiske interesser, eller er folkehelsa viktigere? Prøv å få tak i de politiske programmene i din kommune, og send gjerne kopi til organisasjonen sentralt, så får vi et innblikk i hvordan det politiske engasjementet er for alkoholpolitikken fram mot valget.   

 

Valgkamp

Valgkampen er allerede i gang i mange kommuner. Partiene vil gjerne vise seg fram. Kunne du tatt initiativ til å organisere et folkemøte om alkoholpolitikk, eller ruspolitikk generelt? Du trenger ikke spesiell kunnskap for dette. Det er partiene som skal vise hva de kan og vil på dette politiske området. Blir de utfordret på temaet må de sette seg inn i det, og det i seg selv kan ha en alkoholpolitisk effekt. Få en lokal journalist eller frontfigur til å ta ordstyrerrollen, om du ikke vil ta den selv.   

 

Leserinnlegg

Mye av valgkampen foregår i lokalavisene, og et leserinnlegg kan i seg selv sette dagsorden for debatt. Ikke vær redd for å måtte vite så mye for å skrive leserinnlegg heller. Utfordre heller de som mener seg å vite, enten det er kommunen selv, ordføreren eller andre politikere, på hva de mener bør gjøres for å nå vedtatte nasjonale politiske målsettinger om å senke forbruket av alkohol. Mer av det samme? Vet vi noe om det virker eller ikke? Får du svar er det mulighet for et tilsvar igjen, da kan du heller få hjelp med oppfølgingen.   

 

Stands

Bli med å markere motstand mot alkoholkulturen med stands for DNT – Edru Livsstil på de samme stedene og dagene som de politiske partiene har stands. Ofte er det plass til flere og partiene vil være positive til å dele plassen. Spesielt i dagene like før valget før og etter sommerferien er det mye standaktivitet. Hvem kan organisere en standdugnad på lørdagene fram mot valget?  

 

Morgenaksjon  

De politiske partiene deler gjerne ut løpesedler for en aktuell sak når folk er på vei til og fra jobb, der mange passerer forbi. Gjerne på et kollektiv-knutepunkt. DNT – Edru Livsstil har en brennaktuell politisk sak, så vi bør gjøre det samme. Tenk allerede nå ut en tekst til en lokal løpeseddel som kan distribueres, få gjerne hjelp av kontoret, så kan teksten tilpasses like før utdeling. Det vil vi kunne bruke for å sette alkohol- og ruspolitikk på dagsorden. Kall gjerne inn til paneldebatt eller folkemøte samtidig.   

Nettverksbygging  

Det er fortsatt noen måneder igjen til valget. Bruk den første tida til å komme i kontakt med andre som er interessert i alkoholpolitikken lokalt. Hvem er det som har markert seg med temaet i løpet av 4-årsperioden? Hvem er potensielle allierte? Noen i politiet lokalt? Kommunen? Spesielle politikere? Noen kommuner er slått sammen – hvem er de nye politikerne du ikke kjenner?   

Actis har et nettverk på Facebook som kan være nyttig å ta i bruk: “lokalpolitisk nettverk”. Lag gjerne også ditt eget aksjonsnettverk i egen region for å dele initiativ og kunnskap.   

Kunnskapsinnhenting

I 2018 publiserte Folkehelseinstituttet nye folkehelseprofiler for landets kommuner. (Se fhi.no) Nytt i år er at omsetning av alkohol i butikker og vinmonopol og cannabisbruk blant unge er tatt med som indikatorer. Temaet alkohol og rusbruk omtales spesielt i år. Dette er et viktig skritt for å få alkoholforbruket til å bli et relevant politisk tema. Folkehelseloven gjør det ulovlig for kommunen å se bort fra disse tallene.  Hva er situasjonen i din kommune? Hva kan du gjøre for at flere skal få kunnskap om situasjonen? Hva er kommunens strategi for å motvirke alkoholbruk? Det skal også framgå i folkehelseplanen kommunen er lovpålagt å ha.   

  • Samle inn alkoholpolitiske handlingsplaner og folkehelseplaner og send til DNT- Edru Livsstil sentralt. Slik kan vi lage politikk. Det er landsmøte i år. Hva bør være våre politiske initiativ?  
  • I januar kommer Actis til å gi ut en lokalpolitisk håndbok med informasjon og flere tips til hva lokalpolitikere og andre kan gjøre for å jobbe bra med alkoholpolitikken. Denne kan bestilles fra kontoret. Evt. pris er ennå ikke avklart. Den vil distribueres til nyvalgte politikere høsten 2019.  

 

Det blåser vår vei!

Rapporten “Rusmidler i Norge 2016” kan fortelle at “Årlige spørreskjemaundersøkelser i perioden 2005 til 2012 viser at det er stadig flere nordmenn som gir sin støtte til en restriktiv alkoholpolitikk. I 2005 var det eksempelvis 26 prosent av de spurte som sa seg uenige i at alkohol var for dyrt, mens den tilsvarende andelen i 2012 var steget til 44 prosent.”  

Vi vet også at antallet som oppgir å ikke ha brukt alkohol det siste året har økt fra 12 % i 2012 til 18% i 2016 og det er en særlig nedgang i alkoholbruken blant unge. Kanskje er det ikke så upopulært å legge opp til en mer alkoholfri kulturutvikling som noen politikere tror.